Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

PROBLEMATYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Niepełnosprawność stanowi w Polsce ogromny problem społeczny, który przy uruchomieniu i zintegrowaniu poszczególnych działań może zaowocować zwiększoną aktywnością społeczną, a tym samym wzrostem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.
W rozwiniętych gospodarczo krajach Unii Europejskiej ok. 15% populacji to osoby niepełnosprawne.
W Polsce podobnie, według spisu powszechnego w 2002r. liczba osób niepełnosprawnych wynosiła prawie 5,5 mln, czyli 14,3% ludności kraju, w tym 4 450 tys. posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności.
W 2002r. wg. danych statystycznych na 1000 mieszkańców w województwie lubelskim przypadało 185 osób niepełnosprawnych, co uplasowało województwo lubelskie na pierwszym miejscu w Polsce.
Należy przy tym zaznaczyć, iż Lubelszczyzna należy do najbardziej ubogich rejonów Unii Europejskiej.
Osoby niepełnosprawne stanowią grupę zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, co powoduje konieczność różnicowania i indywidualizowania pomocy adresowanej do tych osób.
Na państwie spoczywa obowiązek wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji zarówno społecznej jak i zawodowej.
W celu poprawy obecnego stanu rzeczy niezbędne jest uruchomienie różnorodnych systemów wsparcia tj.: leczniczych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, architektonicznych i technicznych.
Niewątpliwie, ważną rolę odgrywa w tym zakresie bierność i poziom świadomości społecznej.
Dlatego też, zinstytucjonalizowane poradnictwo i usługi doradcze mogą stanowić nową jakość w systemie wsparcia dla niepełnosprawnych.
Najlepszym sposobem na przygotowanie osób niepełnosprawnych do konkurowania na otwartym tynku pracy jest umożliwienie tym osobom zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych.
O opiekę i pomoc osoby niepełnosprawne mogą zwracać się do różnych instytucji i mają prawo korzystać z przysługujących im ulg i uprawnień.
Ustawa z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późniejszymi zmianami) ma na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz ich społecznej integracji w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych zmierza do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Rehabilitacja zawodowa obejmuje działania takie jak: poradnictwo, przygotowanie do pracy, zatrudnienie i opiekę nad niepełnosprawnym w zakładach pracy.
System finansowego wspierania rehabilitacji zawodowej opiera się na obowiązkowych wpłatach pracodawców za niezatrudnianie określonej liczby osób niepełnosprawnych, oraz z różnego rodzaju ulg i dotacji finansowych dla tych, którzy takie osoby zatrudniają.
Obecnie jest ponad 91 tysięcy pracodawców, którzy dokonują wpłat na PERON, a pracodawców uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest powyżej 7000.
Warunkami właściwego doboru zatrudnienia niepełnosprawnych są: dobranie dla niego pracy zgodnej ze stanem zdrowia i kwalifikacjami, odpowiednie zorganizowanie stanowiska pracy, życzliwy stosunek do niego ze strony współpracowników, a także sprawowanie opieki w czasie zatrudnienia.

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702183, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON