Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Frustracja.

  Każdy organizm posiada swoiste mechanizmy adaptacyjne za pomocą, których przystosowuje się do zmieniających się warunków życia i otoczenia. Jednocześnie granica działania tych mechanizmów jest różna i zależy zarówno od indywidualnych predyspozycji jednostki, jaki i sytuacji, w jakich się znajduje - mówimy tu o uwarunkowaniach indywidualnych i sytuacyjnych. W przypadku choroby czy niepełnosprawności, które są stresorami, zmieniają się warunki i człowiek często nie jest w stanie sam zaspokoić potrzeb psychicznych, społecznych, ekonomicznych w wyniku, czego dochodzi do powstania stanów psychicznych zwanych frustracjami.
  Frustrację można określić, jako przykry stan uczuciowy przeżywany przez człowieka, którego dążenie do zaspakajania potrzeby jest zablokowane lub w istotnym stopniu utrudnione. Frustracja oznacza pozbawienie nas czegoś, co nam się słusznie należy i co inni posiadają. Człowiek sfrustrowany czuje się pokrzywdzony. Próg frustracji nie jest jednakowy dla wszystkich, u jednych jest niższy, a u drugich wyższy, w zależności od:

 1. Stanu układu nerwowego, jego genetycznej konstytucji jak i ogólnie kondycji;
 2. Subiektywnie odczuwanej wartości dobra, którego osoba została pozbawiona (np.: utrata palca będzie bardziej frustrująca dla pianistki niż nauczycielki);
 3. Treningu sytuacji frustracyjnych, który poprzez doświadczenie tego typu trudności wyzwala w osobie odporność na doznawane frustracje.

  Na sytuacje frustracyjne człowiek reaguje mechanizmami obronnymi. Dzielą się one na pozytywne i negatywne. Mechanizmy negatywne mają postać:

 1. Agresji w postaci oporu lub negatywizmu;
 2. Ucieczki - jako forma samoobrony, człowiek unika kontaktu z osobami w kontakcie, z którymi doznał frustracji;
 3. Projekcji, tj. rzutowania winy za swoje niepowodzenia na kogoś innego;
 4. Rezygnacji, która świadczy o wyczerpaniu organizmu, człowiek przestaje dążyć do realizacji wyznaczonych celów, staje się bierny, apatyczny, poddaje się;
 5. Regresji, która dotyczy obniżenia się poziomu rozwoju intelektualnego, kulturalnego lub społecznego;
 6. Represji, tj. tłumienia, które jest źródłem nerwicy; człowiek stara się zapomnieć o tym, co go boli i spycha ten fakt do podświadomości, co z kolei wzmaga napięcie nerwowe.

  Wśród mechanizmów pozytywnych można wymienić:

 1. Racjonalizację tj. obiektywną ocenę własnej sytuacji życiowej, zarówno tego co utracił jak tego co jeszcze posiada. Sfrustrowanej osobie należy pomóc w racjonalizowaniu jego przeżyć poprzez:
  a) Werbalizację doświadczanych stanów emocjonalnych;
  b) Perswazję tj. wyjaśnianie rzeczywistych faktów;
  c) Pomoc we właściwej ocenie faktów;
  d) Wzbudzenie u osoby zainteresowania danym celem życiowym, konstrukcję tego celu.
 2. Kompensację w rozumieniu przejmowania funkcji utraconego narządu przez inne sprawne narządy, dużą role odgrywa tu dobra wola pacjenta, motywacja i chęć do zastąpienia utraconych sprawności.
 3. Kompensację dzielimy na:
  a) Fizjologiczną - uaktywnienie tzw. elementów rozsianych danego analizatora czy narządu, wyszukiwanie możliwości kompensacji fizjologicznej utraconych funkcji oraz ćwiczeń funkcji zastępczych (podstawowe zadanie pedagogiki specjalnej);
  b) Psychologiczną o charakterze korowym - polega na zastępowaniu utraconych funkcji (zwłaszcza zmysłowych, poznawczych), przez współdziałanie pozostałych zmysłów współpracujących z procesami korowymi, czyli myślowymi (np.: przy utracie wzroku role kompensacyjną spełniają słuch, dotyk, zmysł kinetyczny, powonienie, smak oraz procesy korowe pozwalające odbierać wrażenia w formie sensownych całości, co umożliwia zrozumienie znaczenia bodźców zmysłowych);
  c) Społeczną - dotyczy zastępstwa roli społecznej utraconej w skutek choroby, niepełnosprawności, przejścia na emeryturę czy innego kryzysu powodującego frustrację. Kompensacja społeczna może przejawiać się w dążeniu do podjęcia pracy społecznej, nauki czy wykonywania jakiejś czynności zastępczej, w tym również pracy - dostosowanej do możliwości osoby. Niekiedy obserwuje się zjawisko hiperkompensacji, które objawia się stawianiem sobie przez osobę niepełnosprawną zadań, które ze względu na schorzenie czy dysfunkcję, są niemożliwe do zrealizowania - nieosiągalne.
 4. Transformację, tj. zmianę celu życia, który w skutek nabytej niepełnosprawności stał się nie możliwy do zrealizowania

  Usługi świadczone w ramach Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych przez Psychologa mają na celu pomoc naszym niepełnosprawnym Klientom w procesie adaptacji i integracji w środowisku pracy, określeniu indywidualnego planu działania na rynku pracy.   Psycholog przeprowadza testy inteligencji, osobowości i zainteresowań zawodowych, prowadzi treningi psychologiczne, określając predyspozycje osobowościowo-intelektualne, motywację i gotowość do pracy. Wszystkie te działania służą uaktywnieniu potencjału naszych Klientów, aby uwzględniając ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, zgodnie z predyspozycjami i preferencjami kompetentnie i odpowiedzialnie aktywizować ich zawodowo - wzmacniając kompetencje związane z poczuciem wartości oraz przydatności zarówno osobistej, zawodowej jak i społecznej.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723668, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON