Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zatrudnianie i czas pracy.

   Okazuje się, że nie wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni w podstawowym wymiarze czasu pracy. W związku z tym w tej samej firmie niektórzy pracownicy mogą pracować w weekendy, inni w skróconym czasie pracy, a jeszcze inni w równoważnym lub przerywanym czasie pracy.
Pracownikowi pozwala to na bardziej elastyczne i samodzielne organizowanie sobie zarówno samej pracy, jak i czasu jej trwania. Jednak nie zwalania to pracodawców od obowiązków dotyczących organizacji czasu pracy oraz konieczności zapewniania swoim pracownikom kodeksowych zasad wypoczynku. Jeżeli pracodawca przyjmuje podstawowy wymiar czasu pracy, to w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 miesiące, czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy. Oprócz niedziel i świąt pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy i najczęściej jest to sobota. Jednak pracodawca może wprowadzić także inny dzień tygodnia
i może także w obrębie tej samej firmy, ale na przykład w różnych działach ustalić różne dni dodatkowe wolne od pracy.
   Tak więc pracodawca określa system czasu pracy w firmie i robi to poprzez regulamin pracy lub w układzie pracy zbiorowym, jeżeli jest nim objęty. Jeśli nie wprowadził takiego regulaminu, bo nie ma takiego obowiązku, kiedy zatrudnia poniżej 20 pracowników i nie istnieje u niego układ zbiorowy pracy to system czasu pracy może określić w obwieszczeniu. Obwieszczenie to trzeba podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w firmie np. ogłoście go na stronie internetowej i wchodzi ono w życie po upływie 14 dni od jego podania.
   Jednakże zasady te nie dotyczą odmiennych systemów czasu pracy, a więc
i weekendowego a także skróconego. System weekendowy oraz skrócony czas pracy pracodawca może zastosować wyłącznie na niosek pracownika! Nie może mu więc narzucić pracy w takim układzie. Pracownik sam składa wniosek na piśmie o zastosowanie wobec niego, przykładowo weekendowego czasu pracy w wyniku czego obie strony potwierdzają takie ustalenie w umowie o pracę. Przepisy nie ustalają jednoznacznie co ma zawierać taki wniosek, a pracownik może go napisać odręcznie zawierając w nim następujące elementy:

  1. dni tygodnia, w których praca będzie świadczona;
  2. proponowany dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy;
  3. proponowany okres rozliczeniowy, ale maksymalnie jednomiesięczny.

   Osoba zatrudniona nie jest zobowiązana uzasadniać wyboru systemu czasu pracy, jednak musi liczyć się z tym, ze pracodawca nie jest związana jej wnioskiem - może, ale nie musi go uwzględniać i wolno mu też negocjować wymiar czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Jeżeli jednak pracodawca zgodzi na warunki stawiane prze pracownika, to zgodnie z art. 150 § 3 k.p. te systemy czasu pracy wprowadza na podstawie umowy o pracę, co zobowiązuje go do przestrzegania przepisów kodeksowych. Ograniczają one dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin i wyznaczają maksymalnie miesięczny wymiar czasu pracy. Ponadto przy pracy weekendowej wskazują na dni robocze pracownika oraz określają limity odpoczynku.


Wojciech Bartyna - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708352, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON