Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Charakterystyka obszarów wsparcia w ramach, których realizowane są działania Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Rada Europejska wyznacza Funduszowi Społecznemu najważniejsze zadania tzw. Obszary wsparcia, które wyznaczają priorytety dla SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich):

   Aktywna Polityka rynku pracy to aktywizacja zawodowa bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, przeciwdziałanie bezrobociu (zwłaszcza bezrobociu długotrwałemu), ułatwianie ponownej integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, a także wspieranie działań związanych z integracją zawodową wszystkich grup na rynku pracy (zwłaszcza bezrobociu wśród młodzieży).

Projekty w tej dziedzinie obejmują następujące usługi:
- szkolenie i przekwalifikowanie;
- poradnictwo zawodowe;
- staże i praktyki zawodowe;
- dofinansowanie zatrudnienia.

   Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego ma na celu wyrównanie szans dostępu na rynek pracy, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych tj.: niepełnosprawnych, imigrantów, byłych więźniów, tzw. trudnej młodzieży. Dotyczy podejmowania działań zmierzających do ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub ponownego włączenia do życia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze względu na trudną sytuacje życiową, nie są w stanie samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, ani stawić czoła zarówno osobistym, społecznym jak i zawodowym problemom, korzystając dotychczas w sposób długotrwały i bierny ze świadczeń opieki społecznej.

   Kształcenie ustawiczne
   Rozwój kształcenia ustawicznego ma na celu promowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podwyższanie i utrzymywanie zdolności do zatrudnienia poprzez zwiększenie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa, a także promowanie idei "uczenia się przez całe życie" w związku z wymogami współczesnego rynku pracy.

   Zadania te realizowane są poprzez:
- doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji;
- doskonalenie szkoleń zawodowych;
- uzupełnianie braków w edukacji;
- dostosowywanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

   Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez takie instrumenty jak szkolenie kadr przedsiębiorstw, zwiększanie umiejętności przedsiębiorstw i ich pracowników do przystosowania się do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, popieranie innowacyjności i nowych form organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.

   Doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości kierowany do:
- już istniejących firm;
- do osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

   Zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy to aktywizacja zawodowa kobiet zmierzająca do zmniejszenia dysproporcji w zatrudnieniu kobiet, zwiększeniu ich uczestnictwa i dostępu do rynku pracy, a także zapewnieniu im możliwości rozwijania kariery zawodowej, wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Źródła:
"Europejski Fundusz Społeczny w Polsce"broszura dla jednostek samorządu terytorialnego wydana przez MGiP.
"Doradztwo Zawodowe dla osób bezrobotnych" materiały szkoleniowe dla studentów WSNS w Lublinie - mgr Katarzyna Kępa

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708111, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON