Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Jakie funkcje pełni ocenianie?

   Założeniem wszelkiego typu ocen jest, aby były one nośnikami informacji dotyczącej wyników kształcenia, dostępnymi, czyli przekazanymi w odpowiedni sposób osobom ocenianym.
   W polskich szkołach istnieje sześciostopniowa skala ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, mierny oraz niedostateczny. System ten określony został w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2004 nr 199 poz. 2046). Jednak obok ocen punktacyjnych, przez nauczycieli czy trenerów często są stosowane oceny opisowe.
   W szkołach, instytucjach szkoleniowych, a nawet akademiach nauki oceniane są zarówno rezultaty procesu uczenia, jak i zachowanie, czyli: sposób wywiązywania się z obowiązków, oraz to, czy postępowanie jest zgodne z normami i zasadami panującymi w danej społeczności.
Aby przystąpić do oceniania należy podać jasno sformułowane wymagania, zapisane zwykle jako kryteria, powinny także zostać ustalone ogólne warunki dotyczące przekazywania informacji o ocenach ( czy konkretnym osobom, czy też ich rodzicom lub prawnym opiekunom). Ważny jest sam sposób komunikowania oceny - czasem jest on ważniejszy, niż ona sama. Każda taka diagnoza powinna bowiem mieć jakiś cel, istotne jest, aby był on pomocny dla dalszego rozwoju osoby ocenianej, a nie aby wpływał na niechęć do dalszej pracy.
   Bardzo często stosowanym sposobem oceniania jest, co zostało już wspomniane wyżej, ocenianie opisowe. Różni się ono od kryterialnego tym, że wydawane jest jako swoisty komentarz do najważniejszych osiągnięć bądź trudności ucznia. Nie jest ono sformalizowane i często ma charakter intuicyjny. Mimo to - jak podkreślają pedagodzy, pozwala ono uczniowi na poczucie większego bezpieczeństwa, spełnia też ważną funkcję wychowawczą.
   Do najważniejszych celów oceniania zaliczamy: informowanie, udzielanie rady i pomocy związanej z planowaniem rozwoju czy kariery, motywowanie do dalszej pracy, cel edukacyjno - korygujący (dzięki ocenom można dostrzec, gdzie uczeń posiada jeszcze trudności, nad czym powinien popracować), a także pomoc dla nauczycieli, aby doskonalili metody swojej pracy. Pedagodzy są zgodni co do stwierdzenia, że brak informacji dotyczącej oceny powoduje u uczniów stres i niepewność. Nic więc dziwnego, że mimo wielkiego strachu związanego z oczekiwaniem na wynik - to jednak zawsze naprawdę chcemy dowiedzieć się jak najszybciej, na jaką ocenę zasłużyły nasze zmagania.Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Dorota Zielińska - Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19869131, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON