Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

Szanowni Państwo,

W dniach od 30.10.2020 do 02.11.2020 włącznie
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi będzie zamknięta.
Jednocześnie będziemy w tych dniach do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej praca@ffm.pl


Zespół Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi1 procent
zobacz >>>

Wypalenie zawodowe - dlaczego powstaje i jak mu zapobiegać? - cz. I

   Definicja wypalenia zawodowego została wprowadzona przez psychologa społecznego Christine Maslach. Badała ona ludzi pracujących w stresujących zawodach np. psychiatrów, pracowników opieki społecznej, zakładów więziennych i szpitali psychiatrycznych. Osoby z tzw. grupy zawodów narażonych na nadmierny stres, mówiły o pojawiającym się często emocjonalnym wyczerpaniu, negatywnej zmianie sposobu spostrzegania świata, zmniejszeniu wrażliwości, a także o wrogiej postawie wobec podopiecznych. Określenie "wypalenie" zostało użyte przez jedną z badanych osób z grupy pracowników.
   W ostatnich latach zjawisko wypalenia zawodowego stało się problemem społecznym, któremu poświęca się coraz więcej uwagi. Dotyczy on szczególnie tych zawodów, w których ma się do czynienia z udzielaniem pomocy, wspieraniem, interweniowaniem w sytuacjach trudnych, traumatycznych, z pogranicza patologii. Do Polski problematyka ta dotarła pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku, a jedna z najsłynniejszych badaczy, tego zjawiska w Polsce jest profesor psychologii Helena Sęk.
   Najbardziej charakterystycznymi objawami wypalenia zawodowego jest emocjonalne wyczerpanie oraz dystansowanie się wobec napotkanego problemu, zachowania, sytuacji, w której znalazła się osoba. Pojawia się również wycofanie się z intensywnego kontaktu, wynikającego głównie z chęci obrony przed emocjonalnym obciążeniem, wikłanie w problemy osób, dla których się pracuje. W efekcie powstaje zjawisko depersonalizacji, traktowania bezosobowego ludzi, z którymi się pracuje oraz zobojętnienia na ich problemy. Innym objawem jest także obniżone poczucie własnych osiągnięć, poczucie braku kompetencji i znaczne obniżenie poziomu satysfakcji zawodowej oraz zaangażowania w pracę.
   Badania prowadzone przez Maslach dowodzą, iż źródeł wypalenia zawodowego można doszukiwać się między innymi w warunkach pracy. Wpływ na pojawienie się problemu, mają takie zmienne jak: nasilenie konfliktów wzajemnego miejscu pracy, poziom wzajemnego wsparcia i wzajemnej pomocy wśród pracowników, intensywność doskonalenia zawodowego, możliwość wpływania na podejmowane decyzje w pracy. Nasilenie konfliktów, brak wsparcia, brak doskonalenia zawodowego i wyłączenie ze współdecydowania w zasadniczy sposób zwiększa szybkość procesu wypalania zawodowego. Innymi czynnikami związanymi z warunkami w pracy, które odpowiadają za przyspieszenie procesu wypalenia zawodowego są: charakter pracy ( praca obciążająca psychicznie, z dużą ilością zagrożeń), nadmiar obowiązków, brak zgodności między cechami osobowości i predyspozycjami zawodowymi a wykonywana pracą, niesatysfakcjonujące i zbyt niskie wynagrodzenie. Poziom otrzymywanych zarobków ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy pracownik ma poczucie braku adekwatności między gratyfikacją a niezbędnym zaangażowaniem, kompetencjami, odpowiedzialnością i społeczną doniosłością pracy. Ważna jest także satysfakcja i możliwość doświadczania dumy z osiągnięć własnych i własnego zakładu pracy.
   Innymi przyczynami pojawienia się wypalenia zawodowego może być:
- brak solidarności między pracownikami w zakładzie pracy, tzw. brak dobrej atmosfery w pracy, brak pracy zespołowej
- brak sprawiedliwości w ocenie pracowników, brak szacunku i uznania, nierównomierne obciążenie pracą, niesprawiedliwy podział pracy, oszukiwanie pracowników, stronniczość w ocenie i nagradzaniu, brak możliwości dochodzenia swoich racji prawa do obrony (poczucie skrzywdzenia, działania nie fair)
- konflikty wartości, występują one wtedy, gdy dochodzi do rozbieżności wymogami pracy a osobistymi standardami jednostki (przymuszanie do działań nieetycznych, np. kłamania). Wypalenie następuje szybciej gdy pracownik ma poczucie rozbieżności między wzniosłymi przesłaniami instytucji a codzienną praktyką niejasności celów
- monotonia i nuda w pracy
   Osoby badające problem wypalenia zawodowego zaznaczają, że podatność na to zjawisko nie jest wyrazem słabości charakteru czy braku ambicji. Jest to suma ściśle wzajemnie związanych czynników osobowościowych, strukturalnych i organizacyjnych. Ignorowanie i pomniejszanie problemu wypalenia może doprowadzić zarówno do obniżenia wydajności i efektywności pracy oraz wywołania szeregu zaburzeń psychicznych wymagających często interwencji psychologów a nawet psychiatrów.
   W kolejnej części artykułu zostaną omówione sposoby radzenia sobie oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu.


Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19868914, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON