1 procent
zobacz >>>

Agencja Zatrudnienia czy Urząd Pracy? Efektywna pomoc osobom niepełnosprawnym na rynku pracy.

   W Polsce osoby niepełnosprawne w przeważającej większości - 84% - utrzymują się głównie ze świadczeń społecznych. Jedynie dla 8% tej populacji główne źródło utrzymania stanowi praca, zaś kolejne 8% pozostaje na utrzymaniu innych osób, nie posiadając własnych środków na przeżycie. Jest to sytuacja znacznie gorsza niż w krajach UE, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest średnio dwa razy większy niż w Polsce. Bierność zawodowa osób niepełnosprawnych jest zjawiskiem niekorzystnym zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Znajduje odzwierciedlenie w niskich dochodach oraz niezadowalającym standardzie życia. Uniemożliwia właściwe wypełnianie ról społecznych. Aktywność zawodowa, pozwala osobom niepełnosprawnym na prawidłowe relacje z innymi ludźmi oraz funkcjonowanie w społeczności lokalnej, zapewnia bezpieczeństwo materialne oraz daje satysfakcję osobistą.
   Dotychczasowy system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych funkcjonujący w publicznych służbach zatrudnienia wyczerpał w znacznej mierze swoje możliwości, jest mało skuteczny i nie odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych szczególnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Największą przyczyną rezygnacji wielu osób niepełnosprawnych z poszukiwania pracy za pośrednictwem urzędów pracy jest brak wiary w znalezieniu zatrudnienia poprzez te instytucje. Ludzie otrzymujący świadczenia rentowe w obliczu wysokiej stopy bezrobocia niejednokrotnie w ogóle rezygnują z poszukiwania pracy poprzez urzędy pracy. Z oferty specjalistycznych programów i kursów, umów stażowych, doradztwa zawodowego, badań psychologicznych prowadzonych przez urzędy pracy skorzystał jedynie niewielki odsetek z ogółu zarejestrowanych niepełnosprawnych (od 0,67 do 10%).
   W związki z tym nasuwa się pytanie: czy tylko wyspecjalizowane, wydzielone jednostki mogą efektywnie pomagać osobom niepełnosprawnym? Czy też jest to możliwe w przypadku publicznych instytucji zatrudnienia?
   Wydaje się, ze w obecnym modelu organizacyjnym urzędów pracy nie do końca jest to możliwe. Z badań Instytutu Spraw Publicznych wynika, że urzędy pracy mają znaczne trudności w realizacji zadań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej wiedzy o ich sytuacji, brak specjalistycznego przygotowania pracowników merytorycznych, brak kadry specjalistycznej oraz typowe schematy organizacyjne powodujące marginalizację tych zagadnień w bieżącej pracy urzędu.
   Dlatego też przed organizacjami pozarządowymi wyłania się nowa możliwość przejęcia specjalistycznych zadań pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych. Z doświadczeń Agencji Zatrudnienia wynika, że merytoryczna wiedza oraz bogata kadra specjalistów jest niezbędna by można było mówić o sukcesie osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Wydzielenie odrębnych agencji zatrudnienia, które zajmują się tylko niepełnosprawnymi może rodzić zarzut segmentacji rynku pracy i może być odbierane jako forma dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jednak warto zauważyć, że wyodrębnienie specjalistycznej pomocy nie przekłada się na specjalne traktowanie na rynku pracy.    Właśnie ta specjalistyczna pomoc ma na celu przygotowanie osoby do funkcjonowania przede wszystkim na otwartym rynku pracy, gdzie osoba ma możliwość doświadczania prawdziwej integracji w życiu społecznym i zawodowym. Działalności Agencji Zatrudnienia dla Osób    Niepełnosprawny jest tego przykładem a każdy sukces zawodowy naszego Klienta utwierdza w przekonaniu o zasadności takiego modelu pracy.

Źródło:
1. Dane ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl
2. J. Gałęziak, Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2003
3. Instytutu spraw Publicznych, badanie "Elastyczne formy zatrudnienia. Szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży", "Analizy i Opinie"nr 70, 02/2007.


Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621284, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON