1 procent
zobacz >>>

Wartość rehabilitacji zawodowej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

   Kluczowym elementem procesu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem jest ich rehabilitacja zawodowa. Podejmowanie zatrudnienia pozwala na osiągnięcie niezależności ekonomicznej, wzbogaca kontakty społeczne oraz poprzez konkretne wytwory pracy przyczynia się do osiągnięcia poczucia przydatności społecznej. Praca wywiera wpływ na całe życie człowieka bez względu na to, czy jest niepełnosprawny czy sprawny.
   Prawa osób niepełnosprawnych do pracy są szczególnie podkreślone i zagwarantowane w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez Sejm w 1997 roku. W uchwale tej podkreślono, że osoby niepełnosprawne "mają prawo do pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z ich kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do ich potrzeb". W ten sposób Sejm RP wyraził intencje ważne dla kształtowania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.
   Z drugiej strony system orzecznictwa i zasady przyznawania rent inwalidzkich w powszechnym odczuciu uwypuklają niezdolność osoby do podjęcia pracy oraz orientują osoby niepełnosprawne bardziej ku uzyskiwaniu świadczeń rentowych niż rehabilitacji zawodowej i powrotu do aktywności zawodowej. Szczególnie destrukcyjną rolę pełni zamieszczany w orzeczeniach zapis o "całkowitej niezdolności do pracy". Czasami osoby zgłaszające się do Agencji Zatrudnienia chciałyby wręcz dostać zaświadczenie stwierdzające, że mogą podjąć pracę. Argumentacja odwołująca się do przepisów dających możliwość zatrudnienia nie zawsze przekonuje skoro komisja orzekająca stwierdza niezdolność osoby do pracy. Fakt ten z pewnością pogłębia przekonanie, że niepełnosprawność wyklucza aktywność zawodową.
   Jednak należy pamiętać, że żadna praca nie wymaga od człowieka, który ma ją wykonywać, pełnej sprawności. Istnieją prace, które wymagają sprawności fizycznej, inne sprawności intelektualnej a jeszcze inne określonych cech osobowościowych. Ponadto osoby niepełnosprawne mają możliwość uruchomienia pewnych mechanizmów kompensacyjnych, które polegają na zastąpieniu uszkodzonych lub zaburzonych czynności organizmu przez inne czynności. Organizm ludzki charakteryzuje się pewną zdolnością adaptacji do zaistniałych zmian.
   Z tej perspektywy ważne jest zauważenie szerszego wymiaru pracy dla osoby niepełnosprawnej, jako wartości która przyczynia się do realnej integracji ze społeczeństwem oraz pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624309, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON