Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Umowa przedwstępna

    W obecnych czasach coraz bardziej powszechna i popularną staje się zawieranie umowy przedwstępnej pomiędzy pracodawcą, a przyszłym pracownikiem. Praktykę taką stosuje się w sytuacji, jeżeli zachodzą przeszkody w zawarciu umowy o pracę. Może to być np.: brak możliwości dokładnego określenia daty podjęcia pracy przez przyszłego pracownika, który jest jeszcze związany umową z poprzednim pracodawcą lub, gdy jednym z warunków podjęcia pracy przez przyszłego pracownika jest pozytywny wynik egzaminu, który dopiero ma się odbyć. Umowę taką zawiera się, jeśli obie strony tzn. przyszły pracownik i pracodawca porozumieli się, co do warunków umowy o pracę. Umowa przedwstępna jest formą przyrzeczenia, w którym obie ze stron zobowiązują się do zawarcia w terminie późniejszym umowy o pracę.
    Prawa i obowiązki zawarte w umowie przedwstępnej nie podlegają przepisom Kodeksu Pracy. Jest to rodzaj umowy podlegającej regulacji prawa cywilnego.
    Od innych umów regulowanych prawem pracy, umowa przedwstępna różni się również tym, że zawierana jest dobrowolnie przez obie strony. Żaden z artykułów prawa cywilnego nie nakłada obowiązku, ani na pracodawcę, ani na przyszłego pracownika podpisywania umowy przedwstępnej. Również żadna ze stron nie może się tego domagać.
    Forma zawarcia umowy przedwstępnej, może być dowolna, wybrana i zaakceptowana przez obie strony, jednak ze względów dowodowych wskazana jest forma pisemna. Posiadając egzemplarz podpisany przez pracodawcę i przyszłego pracownika każda ze stron w sytuacji konfliktowej może dochodzić swoich praw przed sądem pracy.
    Zawarcie umowy zawierającej istotne postanowienia na piśmie obliguje pracodawcę do zatrudnienia pracownika w wyznaczonym terminie. W przypadku braku pisemnego dowodu zawarcia umowy między stronami potencjalny pracownik może domagać się jedynie naprawienia szkód w postaci zapłaty odszkodowania przez pracodawcę. Wysokość odszkodowania jest zazwyczaj kwotą nie większą niż 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia obiecanego przyszłemu pracownikowi.
    Przyszły pracownik może domagać się zawarcia przyrzeczonej umowy lub zapłaty odszkodowania w sytuacji, gdy postanowienia umowy o pracę znacząco odbiegają od postanowień zawartych w umowie przedwstępnej.
    Pisemna forma umowy przedwstępnej chroni również interesy pracodawcy, np. w sytuacji, kiedy pracownik po podpisaniu umowy przedwstępnej, z jakiejś przyczyny nie może podjąć pracy u danego pracodawcy, a pracodawca poniósł już pewne koszty w związku z planowanym zatrudnieniem, może wówczas domagać się przed sądem odszkodowania np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów związanych z organizacją miejsca pracy.
Zawierając umowę przedwstępną musimy pamiętać o celu, w jakim jest ona zawierana. Ma chronić zarówno interesy przyszłego pracownika, jak i pracodawcy. Nie należy jej zawierać mając nieuczciwe zamiary, oprócz prawa pracy i przepisów Kodeksu Cywilnego obowiązują nas jeszcze zasady etyki i ludzka uczciwość.

Izabela Maluha - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694373, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON