Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Problem czy zadanie.

   Codzienne życie każdego z nas wypełnione jest przez niezliczoną ilość trudności, sytuacji i przeszkód, które niejednokrotnie urastają do rangi "problemu". Wydaje się, że nie ma na świecie człowieka, który byłby całkowicie wolny od wszelkich trosk, zmartwień, dylematów czy rozterek. Towarzyszą one, bowiem niemal nierozłącznie ludzkiej egzystencji, a od sposobu ich rozwiązywania zależy tzw. jakość życia. Wydaje się jednak, że w potocznym rozumieniu nadużywamy słowa problem do określenia spraw często błahych, mało znaczących, podczas gdy określenie"problem" w istocie rzeczy dotyczy jedynie zagadnień poważnych, trudności i zadań wymagających rozwiązania lub rozstrzygnięcia.
   Sięgając do etymologii znaczenia słowa"problem" odrywamy jego greckie korzenie - "problema" oznacza to, co ma się przed sobą, przeszkodę czy pytanie. Problemem może być zarówno zagadnienie teoretyczne, np. pytanie, "jaki jest stan rzeczy?" jak i praktyczne - "jak postępować, aby osiągnąć dany cel?". Samo rozwiązanie problemu może dokonywać się jedynie w sferze naszych myśli, koncepcji lub na drodze empirycznej poprzez doświadczenie.
   Nęcki (1994, s. 28) mówi, że problem ma miejsce wówczas, kiedy człowiek na drodze realizacji jakiegoś celu (choćby słabo określonego) napotyka na trudności w osiągnięciu pożądanego stanu końcowego. Musi na drodze intelektualnej wytworzyć skuteczne środki realizacji zamierzonego celu - zaprojektować skuteczne sposoby jego realizacji. Jest to element charakterystyczny dla sytuacji problemowych i odróżnia je od innego typu sytuacji.
   W subiektywnym odczuciu większości z nas problemami są różne trudności, kłopoty i wewnętrzne rozterki, którym towarzyszy napięcie psychiczne. Pojawia się ono wówczas, gdy nie możemy zrealizować ważnej dla nas potrzeby. Taka potrzeba nasila się wówczas, dążenie do jej realizacji wzrasta, nabierając dla jednostki subiektywnego znaczenia. Problemy nieustannie zmieniają się, zarówno ze względu na ich uwarunkowania, zakres i treść - często mówimy, że jedne nasilają się, inne znikają, a na ich miejsce przychodzą następne. Jakże często z perspektywy czasu, nabytego doświadczenia i posiadanego repertuaru środków niezbędnych do realizacji różnych celów zauważamy, że to, co kiedyś wydawało się problemem nie do pokonania - obecnie uważamy za błahostkę. Świadomość tego sprawia, że nie należy lekceważyć problemów dzieci, (choć z perspektywy dorosłych nie stanowią często żadnego problemu), gdyż nie dysponują one wówczas odpowiednimi zasobami, które umożliwiłyby pokonanie tych trudności. Z ich perspektywy są to poważne kryzysy, a bez wsparcia dorosłych mogą przekształcić się w czynniki destruktywnie oddziaływujące na kształtującą się osobowość młodego człowieka, stosunek do świata i siebie - swojej odporności na stres i sytuacje trudne. Przeżywanie czy odczuwanie problemów, jak wskazuje B. Block (1990), jest czymś indywidualnym i ma charakter dynamiczny. To, co dla jednych z nas jest problemem, nie stanowi trudności dla innych; z kolei to, co przerasta innych często w naszym subiektywnym odczuciu nie stanowi dla nas problemu a jedynie zadanie, któremu należy stawić się czoła. Co więcej zadanie to może mieć różny stopień trudności w zależności od tego, kto je podejmuje - innymi słowy w zależności o tego, jakimi dysponuje środkami. Można powiedzieć, że problem nie istnieje sam dla siebie, ale zawsze odnosimy go w stosunku do podmiotu. Zadanie staje się problemem wówczas, gdy jednostce zabraknie szeroko rozumianych środków do realizacji celu - napotka na trudności, które wymagają zaplanowania jakiegoś nowego sposobu ich rozwiązania. Stąd o wystąpieniu problemu nie decyduje subiektywne przeświadczenie podmiotu, ale obiektywny fakt wystąpienia celu, który będzie można osiągnąć dopiero po wcześniejszym wymyśleniu odpowiedniego sposobu jak to uczynić.
   Odnosząc poruszane zagadnienia do problemów i trudności przeżywanych przez osoby niepełnosprawne należy zauważyć, że nie zawsze doświadczają one problemów wynikających z trudności w realizacji jasno określonych celów i potrzeb, często są one bardzo mgliste, słabo uświadomione, niekiedy bardziej odczuwane aniżeli wprost nazwane - są to trudności, obawy, lęki, wewnętrzne napięcia, przeżywane niepokoje czy inne psychiczne bóle. W celu lepszego zrozumienia problemów doświadczanych przez osoby niepełnosprawne w kolejnym rozdziale spróbuję opisać je w kontekście ujęcia systemowego wskazującego na człowieka, jako element ekosystemu, - który realizuje się w kilku podsystemach: biologicznym, psychicznym i społecznym; a będąc jednością psychofizyczną jednocześnie sam tworzy system.

Źródła:
Block B. (1999). Osobowościowe uwarunkowania nasilenia problemów psychospołecznych osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Lublin: TN KUL
Nęcka E. (1994). Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: OW "IMPULS"

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19694390, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON