1 procent
zobacz >>>

Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej - ważne daty

1948 Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

1950 Państwa członkowskie Rady Europy przyjęły w Rzymie Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Polska ratyfikowała konwencję w 1993 roku.

1961 Państwa członkowskie Rady Europy podpisały Europejską Kartę Społeczną. Polska podpisała Kartę w 1991 roku, przystępując do Rady Europy, a ratyfikowała w 1997 roku.

1966 Na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Pakty zostały ratyfikowane przez Polskę w 1977 roku.

1971 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Osób Umysłowo Upośledzonych.

1975 Powstała Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych, ogłoszona przez ONZ, proklamująca równość praw obywatelskich i politycznych dla osób niepełnosprawnych.

1981 Międzynarodowy Rok Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez ONZ.

1983 ONZ przyjęło Światowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

1983-1992 Dekada Osób Niepełnosprawnych. Na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych ONZ proklamowało Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i wyznaczyło datę jego obchodów na dzień
3 grudnia.

1992 Powstało "Zalecenie w sprawie spójnej polityki wobec osób z niepełnosprawnością", skierowane do członków Rady Europy, określające w kompleksowy sposób ogólne zasady polityki wobec niepełnosprawności.

1993 Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych.

1996 Powstał komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równych szans osób niepełnosprawnych "Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych".

1997 Kraje członkowskie Unii Europejskiej podpisały Traktat Amsterdamski, w którym znalazł się zapis o zakazie dyskryminacji z powodu niepełnosprawności.

2000 Komisja Europejska przedstawiła komunikat "Ku Europie bez barier dla osób z niepełnosprawnością". Rada Unii Europejskiej przyjęła "Dyrektywę w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu" (2000/78/WE).

2001 Rada Unii Europejskiej ustanowiła rok 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych.

2002 Na Europejskim Kongresie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Madrycie uchwalono Deklarację Madrycką.

2003 Obchody Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych.

Kamil Skowron - asystent osoby niepełnosprawnej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621178, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON