1 procent
zobacz >>>

Wybrane metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych

   Nie ma jednoznacznych i sprawdzonych, ogólnie stosowanych metod i technik rozwiązywania konfliktów. Składnikami sytuacji konfliktowej są zazwyczaj następujące czynniki: obiekt konfliktu, strony w nim uczestniczące, stosunek stron do obiektu konfliktu, stosunki między stronami uczestniczącymi w konflikcie. Konflikty w miejscu pracy są szczególnymi przypadkami ogólniejszych zjawisk, jakimi są konflikty społeczne. W tego typu sytuacjach na zwierzchnikach osób, których dotyczy spór, spoczywa szczególny obowiązek łagodzenia tego typu sytuacji. Poniżej przedstawiono niektóre metody łagodzenia i rozwiązywania konfliktów w zespołach pracowniczych:

   Niezależnie od leżącego po stronie kierownika obowiązku rozwiązywania konfliktów, czasem wymierają one spontanicznie lub przy wysiłku stron uczestniczących w trudnej sytuacji. Występujące we współczesnych zakładach pracy tendencje demokratyczne umożliwiają coraz częściej wspólne rozwiązywanie konfliktów przez samych członków zespołu w porozumieniu z ich zwierzchnikiem. Dochodzi do tego przez stosowanie w firmie poniższych działań:

   Warunkiem powodzenia negocjacji jest przekonanie o ich celowości oraz chęć osiągnięcia porozumienia. Rozróżnia się 2 rodzaje negocjacji:

   Konflikty w miejscu pracy mogą przejawiać się nie tylko w tak drastycznych i widocznych postaciach, jakimi są np. strajki i bunty. Występują one także w licznych, mniej widocznych, czy nawet ukrytych formach i zachowaniach, jak np. w biernym oporze, który znajduje wyraz w m.in. cichym bojkocie zarządzeń kierownictwa, w opieszałości i niedbalstwie przy wykonywaniu poleceń służbowych. Obiektywnymi źródłami konfliktów są zatem różnego rodzaju sprzeczności tkwiące w strukturze danego zakładu pracy i charakterystycznych dla niego warunkach środowiskowych. Źródłami tymi mogą być sprzeczności tkwiące np. w wyposażeniu technicznym, w organizacji pracy, stosunkach międzyludzkich, jakie panują wśród załogi, systemie wynagrodzeń, a także w trudnościach kierownictwa przy ocenianiu pracowników z powodu braku dostatecznie zobiektywizowanych kryteriów oceny.

Literatura:
Czarniawski H. (1999), Psychologia pracy, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621097, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON