1 procent
zobacz >>>

Terminologia w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych (CZ.II)

"KWALIFIKACJE ZAWODOWE - jest to układ umiejętności, wiadomości oraz cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych.

UMIEJĘTNOŚCI - to zdolność do wykonywania czynności prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego.

CZYNNOŚCI ZAWODOWE - są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym. Mogą mieć one charakter intelektualny bądź merytoryczny.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE - nabyte lub wrodzone sprawności sensomotoryczne, zdolności oraz cechy osobowości niezbędne do skutecznego i prawidłowego wykonywania zadań zawodowych.

WIADOMOŚCI - to zbiór informacji oraz procedur niezbędnych do ukształtowania określonych umiejętności.

STANOWISKO PRACY - to najmniejsza jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, miejsce pracy, powierzchni usługowej bądź produkcyjnej zajmowanej lub obsługiwanej przez pracownika w celu wykonywania powierzonej mu pracy – zadań zawodowych.

STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - to akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracodawców oraz innych kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce i rynku pracy norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w układzie pięciu poziomów kwalifikacji, z podziałem na kwalifikacje związane z typowymi stanowiskami pracy bądź zadaniami zawodowymi, kwalifikacje ponadzawodowe, ogólnozawodowe, podstawowe i specjalistyczne dla zawodu opisujące zbiory niezbędnych umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych odpowiadających zadaniom zawodowym i kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie i gwarantujących jakość wykonywania zawodu.

KWALIFIKACJE OGÓNOZAWODOWE - wymagania w zakresie umiejętności, wiadomości oraz cech psychofizycznych, które ukierunkowują do wykonywania prac w określonym obszarze zawodowym, obejmującym zwykle grupę pokrewnych zawodów i specjalności. Dla standardu kwalifikacji zawodowych przyjęto, iż kwalifikacje ogólnozawodowe są wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w standardzie dla danego zawodu.

KWALIFIKACJE SPECJALISTYCZNE specyficzne, rzadziej występujące wymagania w zakresie umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych umożliwiających wykonywanie wyspecjalizowanych zadań i pełnienie nietypowych funkcji zawodowych."

Źródło:
Red.: Stefan Kwiatkowski. Kwalifikacje Zawodowe na współczesnym rynku pracy. Warszawa 2005.

Beata Warszawa -Specjalista ds. rozwoju zawodowego,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624229, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON