Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dlaczego ludzie zaniżają poczucie własnej wartości?

   Charakterystycznym objawem życia w XXI wieku jest nieustanny pośpiech związany z karierą zawodową, z realizowaniem siebie oraz pokonywaniem własnych ograniczeń. O ile ten styl życia idzie w parze z pozytywnym myśleniem, wiarą we własne możliwości, przekonaniem o własnej niepowtarzalności i dążeniem do podnoszenia własnej wartości sytuacja jest optymalna. Niepokojące są jednak przeciwne do wyżej wymienionych tendencje, polegające na deprecjonowaniu siebie, obniżaniu swojej samooceny, obniżaniu poczucia własnej wartości. Z racji tego, że one występują, często zasadne jest postawienie pytania, jaka jest specyfika oraz powody tych działań.

   Tendencję do obniżania wartości siebie można inaczej nazwać skłonnością do tworzenia przez daną osobę przekonań, które stawiają ją w gorszym świetle. Jednocześnie, paradoksalnie, przekonania te są dla osoby pożądane. Mogą przybierać formę dewaluujących wypowiedzi, przypisywania sobie winy za wszelkie niepowodzenia, nadmiernej samokrytyki własnej osoby, podkreślania swoich wad, nieumiejętności mówienia o zaletach, trudności w odczuwaniu pozytywnych emocji z odnoszonych sukcesów, wycofywania się z aktywności, które mogłyby przynieść sukces, zachowań ukierunkowanych na obniżanie swojej samooceny. Mogą przybierać nawet formę autoagresji, czy innych działań podejmowanych w celu zadania sobie bólu, włącznie z próbą odebrania sobie życia. Osoby przejawiające zaniżone poczucie własnej wartości potrzebują akceptacji ze strony innych, we współpracy zajmują pozycje podporządkowane, uległe i ustępliwe. Często uskarżają się na różne problemy somatyczne.

   Są różne możliwe wyjaśnienia powodów, dla których w życiu niektórych osób obniżanie poczucia własnej wartości pełni ważne funkcje. Najważniejszym z nich jest dążenie do utrzymania spójnego obrazu siebie, uniknięcia jakiegoś rodzaju kary, zdobycia czyjegoś zainteresowania. Obniżanie własnej wartości staje się wówczas metodą utrzymania niskiej wyjściowej samooceny na tym samym poziomie. Sytuacja otrzymywania pozytywnych informacji o sobie (od innych), powoduje zagubienie i prowadzi do poczucia wewnętrznego chaosu, gdyż przeczy temu, co osoba już o sobie wie. Jak pisze P. Oleś początkowa sytuacja pozytywnej reakcji emocjonalnej na sukcesy i pozytywnej informacji zwrotnej od otoczenia (autowaloryzacja), szybko ulega zmianie, w zetknięciu z dotychczasową wiedzą o sobie, gdyż człowiek interpretuje informacje z zewnątrz jako mało istotne, chwilowe lub wręcz niezasłużone (Oleś 2003). Występujący wtedy tzw. konflikt kognitywno-afektywny, wynika z tego, iż z jednej strony osoba otrzymuje pozytywne informacje z otoczenia, które - z drugiej strony - zderzają się z jej niską samooceną i niskim poczuciem wartości siebie. W takich sytuacjach ważniejsze dla osoby jest utrzymanie spójności obrazu siebie, niż podniesienie samooceny.

   Inny powód deprecjonowania siebie jest związany z sumieniem lub - według orientacji psychodynamicznej - z superego, jako instancją psychiczną odpowiedzialną za przestrzeganie norm i bycie moralnym. Niektóre osoby, mające nadmiernie rozwinięte sumienie, mogą mieć tendencje do podporządkowywania się wygórowanym normom. W życiu codziennym ich postępowaniem kierują dwa przekazy:"Nie powinnaś, nie powinieneś" i "Powinnaś, powinieneś" (Oleś, 2003). Nakazy te wyznaczają osobie, co może a czego nie może zrobić. W sytuacji, gdy osoba złamie wyznawany system zakazów i nakazów najczęściej karze siebie stosując różne metody dewaluacji własnej osoby.

   Przyczyną obniżania własnej wartości jest również chęć zyskania czyjegoś zainteresowania, uwagi, także opieki, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Stosowaną wówczas przez osobę strategię można nazwać strategią ofiary, bo jest ona związana z frustracją potrzeby bliskości i miłości. Opiera się na założeniu, że w im gorszym świetle ktoś siebie ukaże, tym większą ma szansę na to, iż w jego otoczeniu znajdzie się osoba, która będzie gotowa mu współczuć, która się nim zainteresuje, zaopiekuje.

   Innym możliwym wyjaśnieniem tendencji do obniżania poczucia własnej wartości jest tzw. lęk przed porażką lub też pragnienie uniknięcia tejże porażki. Z wszystkich czterech wymienionych wyżej potencjalnych funkcji, jakie w życiu człowieka może pełnić tendencja do obniżania własnej wartości, najbardziej prawdopodobna jest ta polegająca na wykorzystywaniu deprecjonowania siebie w celu utrzymania posiadanego negatywnego obrazu siebie.

   Tendencja do obniżania własnej wartości w życiu wielu ludzi może pełnić bardzo ważną funkcję. Dotarcie do tego mechanizmu pozwala w nieco inny sposób spojrzeć na zachowanie osób przejawiających taką skłonność. Jest to bardzo ważną wskazówką w dążeniu do próby wyjaśnienia bądź zrozumienia zachowań poszczególnych ludzi.

Literatiura:
1. Oleś P. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Monika Kieżun - psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856832, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON