Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Opiekun prywatny osoby niepełnosprawnej w Australii

   Opiekun prywatny (Private guardian) jest to najczęściej członek rodziny lub przyjaciel osoby niepełnosprawnej, który decyzją trybunału lub sądu jest uprawniony do sprawowania nad nią opieki.

   Wyróżnia się kilka odmian tej instytucji. Generalnie opieka może być ustanowiona na okres długi lub krótki, jednakże opiekun prywatny może zostać wyznaczony tylko na dłuższy okres. Okres długi ustanawiany jest na okres nie przekraczający roku przy pierwszej decyzji trybunału, natomiast kolejna decyzja trybunału może ustanowić opiekuna na okres nie przekraczający trzech lat. Jednakże gdyby trybunał był przekonany, że niepełnosprawność jest stała i że jest nieprawdopodobne, by osoba ta stała się zdolna do samodzielnego kierowania swym postępowaniem oraz że istnieje potrzeba wydania decyzji na jeszcze dłuższy czas, może on przedłużyć okresy odpowiednio do trzech lat (przy pierwszej decyzji) lub do pięciu lat (przy ponownej decyzji). W wypadku opiekuna ustanowionego na okres dłuższy istnieje również możliwość ustanowienia zastępcy opiekuna (alternative guardian). Ten ostatni zastępuje opiekuna w wypadkach jego nieobecności lub niezdolności do sprawowania swojej funkcji. Ponadto opiekun może być wyznaczony do zajmowania się wszystkimi sprawami życiowymi osoby niepełnosprawnej (plenary guardian), bądź do wyznaczonego zakresu spraw (limited guardian) a nawet do pojedynczych czynności, po dokonaniu, których decyzja o ustanowieniu opiekuna ulega skonsumowaniu. Istnieje również możliwość ustanowienia kilku opiekunów z ograniczonym zakresem spraw (limited guardians) działających wspólnie albo oddzielnie w ten sposób, że każdy z nich wyznaczany jest do innego rodzaju spraw.

   O rodzaju opieki każdorazowo decyduje trybunał lub sąd, kierując się wyznaczonymi przez prawo regułami. Pierwszą z nich jest zasada, że jeżeli jest to tylko możliwe, ustanawia się zastępcę opiekuna, którym może być tylko opiekun publiczny, a następnie podejmuje się działania w celu ustanowienia opiekuna prywatnego na dłuższy okres. Po drugie, zasadą jest, by w jak najmniejszym stopniu ograniczać samodzielność osoby niepełnosprawnej. W konsekwencji plenery guardian może zostać ustanowiony tylko w wypadku, gdy limited guardian byłby niewystarczający.

Procedura ustanawiania opiekuna.

   Opiekun może zostać przyznany jedynie osobie, która ukończyła 16 lat. Ustanowienie opiekuna następuje na wniosek uprawnionej osoby, w którym należy wskazać okoliczności potwierdzające konieczność zapewnienia opieki. Podmiotami, które mogą złożyć taki wniosek do trybunału, są: osoba niepełnosprawna; opiekun publiczny; każdy, kto w opinii trybunału ma interes w dbaniu o dobro osoby niepełnosprawnej. Trybunał prowadząc postępowanie w sprawie przyznania opiekuna dla osoby niepełnosprawnej uwzględnia opinię osoby niepełnosprawnej oraz osób jej najbliższych.

   Ponadto powinien mieć wzgląd na istniejące stosunki rodzinne osoby niepełnosprawnej, środowisko kulturowe i językowe, w jakim ta osoba przebywa. Ważne jest też zbadanie, czy istnieje możliwość zapewnienia pomocy osoby niepełnoprawnej bez ograniczania jej samodzielności przez ustanowienie opiekuna.. Jeżeli trybunał ustali, że osoba niepełnosprawna powinna mieć opiekuna, wydaje w tym przedmiocie decyzję. W decyzji powinno zostać określone, kto jest opiekunem oraz jaki rodzaj opieki został ustanowiony.

Źródło:
Asystent osób z niepełnosprawnością pod redakcją Małgorzaty Szeroczyńskiej

Kamil Skowron -asystent osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856890, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON