Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jakie dokumenty musi złożyć pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika?

Pytanie:
"Jestem osobą niepełnosprawną z 2 grupą inwalidzką, nie otrzymałam renty. Chcę się dowiedzieć, jakie dokumenty musi złożyć pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie do mojego wynagrodzenia, jakie warunki musi spełniać, aby je otrzymać oraz jaka byłaby wysokość dofinansowania".

Odpowiedź:
   Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Wyjątkiem są pracodawcy, którzy zatrudniając powyżej 25 pracowników nie osiągają sześcioprocentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   Warunkiem uzyskanie dofinansowania jest wykazanie podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika.
   Aby skorzystać z dofinansowań, pracodawca ma obowiązek rejestracji w PFRON. Wypełniony formularz wraz z załącznikami będący dokumentem rejestracyjnym, pracodawca jest obowiązany dostarczyć w terminie 30 dni przed przekazaniem informacji związanych z dofinansowaniami.
   Zgłoszenie musi obejmować następujące dane:
- dotyczące pracodawcy: pełna i skrócona nazwa, numery REGON, NIP, PKD, adres pracodawcy (wraz z identyfikatorem jednostek podziału terytorialnego), adres do korespondencji oraz dane osoby, która będzie odpowiadała za kontakty z PFRON,
- zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające status prawny pracodawcy (wystawione nie wcześniej niż na pół roku przed zgłoszeniem),
- upoważnienie dla osoby przesyłającej dane do występowania w imieniu pracodawcy.
   Na pracodawcy ciąży obowiązek dostarczania miesięcznych informacji o wynagrodzeniu, zatrudnieniu i stopniu niepełnosprawności zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, które obowiązany jest dostarczyć w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przekazuje informacje. Pracodawca ponadto składa wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za okres dwóch miesięcy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, które objęte są wnioskiem. Pracodawca ma również obowiązek dostarczać informacje o podwyższonych kosztach wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
   Kwota dofinansowania uzależniona jest od rodzaju pracodawcy i od stopnia niepełnosprawności zatrudnianych przez niego pracowników. Nie może ono jednak przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia pracownika, na którego dofinansowanie przysługuje.
   Wybór sposobu obliczania podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych należy do pracodawcy. Może on obliczać koszty w wartości rzeczywistej bądź ryczałtowo.
   Oświadczenie o wyborze jednej z form pomocy - ryczałtowej lub rzeczywistej pracodawca składa organowi udzielającemu pomocy do dnia 20 lutego w danym roku sprawozdawczym.
   Miesięczne dofinansowanie wypłaca PFRON przez okres roku. Po upływie tego terminu pracodawca może wystąpić do Funduszu o przedłużenie wypłacania dofinansowania na kolejne roczne okresy.
   Na pracodawcy ciąży obowiązek dokonania rozliczenia miesięcznego dofinansowania za roczny okres; dokonywane jest ono w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.


Katarzyna Ostalecka- Prawnik 03.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19720732, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON