Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Sytuacja prawna pracownika, którego lekarz medycyny pracy nie dopuszcza do wykonywania pracy ze względu na stwierdzoną epilepsję

Pytanie:
   "Jestem pracownikiem pewnej firmy od 10 lat.
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim ze względu na fakt, że lekarz zakładowy nie dopuszcza mnie do wykonywania zawodu z powodu niedawno wykrytej choroby - epilepsji. Okres przebywania na zwolnieniu wynosi już 5 miesięcy. Pracodawca nie ma odpowiedniego stanowiska pracy, na którym mógłbym pracować. Czeka mnie zwolnienie.
Czy powinienem starać się o rentę rehabilitacyjną, czy zgłosić się do urzędu pracy o zasiłek dla bezrobotnych.
Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności na okres 2 lat.".

Odpowiedź:
   Opracowano na podstawie:
   - Ustawy z dnia 15 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267),
   - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
   - Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

   Art. 41 Kodeksu pracy zapewnia pracownikom ochronę w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jedną z przyczyn usprawiedliwionej nieobecności jest okres niezdolności do pracy spowodowany chorobą.
   Okres ochronny nie jest jednak nieograniczony. Trwa do momentu, kiedy upływa okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (przedłużająca się choroba uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika).
   Pracodawca może rozwiązać umowę zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia bez winy pracownika.
   Prawo pracodawcy do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika zależy od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy.    Jeżeli staż jest krótszy niż 6 m-cy, wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 m-ce. Jeśli staż zakładowy jest dłuższy niż 6 m-cy (w Pańskim przypadku jest to 10 lat), prawo pracodawcy do rozwiązania umowy powstaje, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania wynagrodzenia z tego tytułu i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 m-ce.
   Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę stanowi uprawnienie a nie obowiązek pracodawcy, co oznacza, że pracodawca nie musi rozwiązywać z Panem umowy o pracę.
   Art. 229§2 zd. 2 KP stanowi, iż: "W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku."
   Jeżeli Pański stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie przez Pana pracy na dotychczasowym stanowisku, lekarz ma prawo nie wyrazić zgody na powrót do pracy.
   Jeśli zaś chodzi o rentę rehabilitacyjną, to polskie prawo nie zna takiego rozwiązania.
   Występuje świadczenie rehabilitacyjne, które przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 m-cy. Orzeka o tym lekarz orzecznik ZUS (należy złożyć wniosek do ZUS).
   Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.
   W przypadku rozwiązania stosunku pracy może Pan złożyć wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy (jeśli oczywiście zostaną spełnione wymogi Ustawy o emeryturach i rentach z FUS: niezdolność do pracy, wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz powstanie niepełnosprawności w konkretnie wskazanych okresach).
   W przypadku przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, przysługiwałaby Panu odprawa rentowa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia (art. 92 (1) KP).
   Odprawa ta przysługuje bez względu na rodzaj umowy o pracę (bezterminowa czy terminowa), przyczynę niezdolności do pracy (wypadek przy pracy, choroba zawodowa, czy ogólny stan zdrowia), zakres tej niezdolności (częściowa czy całkowita), czy charakter renty (okresowa czy stała).
   Dla tego uprawnienia istotne znaczenie ma jedynie definitywne ustanie stosunku pracy, sprawiające, że pracownik staje się wyłącznie rencistą.
   Nabycie prawa do odprawy rentowej zależy od zaistnienia następujących okoliczności:
- spełnienia przez pracowników warunków uprawniających do renty z tytułu niezdolności do pracy,
- ustania stosunku pracy,
- zmiany statusu prawnego z pracownika na świadczeniobiorcę,
- związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę.
   Jeśli chodzi o zarejestrowanie się w urzędzie pracy, to jest to o tyle istotne, że miałby Pan prawo do zasiłku dla bezrobotnych (oczywiście jeśli nie pobierałby Pan świadczeń z ZUS), a po upływie okresu, na jaki jest on przyznawany, gdyby nie udało się Panu znaleźć pracy, posiadałby Pan ubezpieczenia zdrowotne, co zapewniłoby Panu nieodpłatne korzystanie z opieki zdrowotnej.
   Może Pan również zarejestrować się w urzędzie pracy i starać o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   Jeśli miałby Pan prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo do świadczenia rehabilitacyjnego, nie mógłby Pan zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Mógłby Pan natomiast zarejestrować się jako poszukujący pracy.

Przedstawione zostały możliwości, co można zrobić w zaistniałej sytuacji, jednak wyboru konkretnego rozwiązania musi Pan dokonać sam.

 

Katarzyna Ostalecka- Prawnik 03.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19701633, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON