Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na przystosowanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej?

Pytanie:
"Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na przystosowanie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej?".
"Jestem rencistą, mam drugą grupę inwalidzką. Należę do spółdzielni mieszkaniowej, która oferuje mi mieszkanie na 9 piętrze. Dałem książeczkę do wyceny i mam kilka tysięcy premii gwarancyjnej, w związku z tym chcę wziąć kredyt mieszkaniowy, by wykorzystać książeczkę mieszkaniową, a zwłaszcza premię gwarancyjną na zakup działki i budowę małego domku przystosowanego do moich potrzeb. Niestety wszędzie są duże działki budowlane. Nie mam własnego mieszkania i chciałbym mieć własny kąt, gdzie mógłbym spokojnie pomieszkać w godnych warunkach. Czy mogę uzyskać pomoc lub wsparcie w uzyskaniu kredytu?".

Odpowiedź:
   Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).


  Wskazane akty prawne dają podstawę do ubiegania się o uzyskanie środków finansowych m.in. na likwidację barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
  O dofinansowanie na likwidacje barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.   Warunkiem jest, aby osoby ubiegające się o środki finansowe były właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo też miały zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
  Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi 80% kosztów planowanego przedsięwzięcia. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% przedsięwzięcia pokrywa wnioskodawca z własnych środków. Należy również pamiętać, że PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami przed wydaniem decyzji.
  Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
§ 11 rozporządzenia wskazuje dane, które muszą znaleźć się we wniosku:
  - imię, nazwisko i adres zamieszkania,
  - Numer Identyfikacji Podatkowej,
  - wskazanie celu dofinansowania,
  - oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  - nazwę banku i numer rachunku bankowego,
  - miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
  - przewidywany koszt realizacji zadania,
  - termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
  - informacje o nakładach poniesionych przez wnioskodawcę,
  - informacje o innych źródłach finansowania zadania,
  - informacje o kwotach wcześniej przyznanych z PFRON,
  - wysokość wnioskowanego dofinansowania.


  Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie musi dołączyć:
  1. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. zaświadczenie o dochodach,
  3. kserokopię aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym bariery architektoniczne mają być likwidowane.
  Osoba składająca wniosek nie może mieć zaległości wobec PFRON. Ponadto musi wykazać, że w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie korzystała z dofinansowania na ten cel oraz, że w tym okresie nie była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z jej winy.
  Jeżeli likwidacja barier architektonicznych wiązać miałaby się z budową podjazdu lub dobudową windy, wymagane jest spełnienie dodatkowych formalności (wystąpienie do wydziału architektury w celu sprawdzenia, czy planowana budowa podjazdu zgodna jest z przeznaczeniem terenu w planach zabudowy, przedstawienie zgody właściciela gruntu na budowę podjazdu, złożenie projektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę).
  Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną.
  Kredyty na zakup mieszkania udzielane są przez banki i instytucje kredytowe na zasadach ogólnych. Nie ma specjalnych preferencji dla osób niepełnosprawnych.
  Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi zajmuje się pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych. Ze swej strony możemy tylko służyć informacją odnośnie obowiązujących regulacji prawnych oraz ścieżek załatwiania pewnych spraw.
  Nie współpracujemy z bankami w sposób, który pozwalałby na pomoc w uzyskaniu kredytu.

Katarzyna Ostalecka- Prawnik 03.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676535, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON