Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CIS.

Pytanie:
"Czy Centrum Integracji Społecznej będące gospodarstwem pomocniczym Urzędu Miasta może otrzymać z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych, jeżeli środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń pochodzą z Urzędu Miasta?".

Odpowiedź:
   Opracowano na podstawie: Komunikatu z 21 czerwca 2004 r. w sprawie zmian ustawowych i środkach publicznych (www.pfron.org.pl),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2003, Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz.776 z późn. zm.).


   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 26b ust. 5 stanowi, iż miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
Interpretację pojęcia "środki publiczne" zawiera Ustawa o finansach publicznych, która w art. 5 wprost wskazuje jego zakres. W rozumieniu tej Ustawy środki publiczne to:
   1. dochody publiczne:
   a) daniny publiczne (podatki, składki, opłaty i inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw),
   b) inne dochody należne jednostkom sektora finansów publicznych,
   c) wpływy ze sprzedaży wyrobów, towarów, usług, które są świadczone przez jednostki sektora finansów publicznych,
   d) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych,
   e) spadki, zapisy, darowizny (postać pieniężna) na rzecz jednostek sektora finansów publicznych,
   f) odszkodowania dla j.s.f.p.,
   g) kwoty z tytułu udzielonych przez j.s.f.p. gwarancji i poręczeń,
   h) dochody ze sprzedaży praw, rzeczy i majątku,
   i) inne dochody jednostek sektora finansów publicznych.
   2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:
   a) przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych,
   b) pochodzące z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
   c) środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji",
   d) inne.
   3. pochodzące ze źródeł zagranicznych środki nie podlegające zwrotowi (inne niż w pkt 2),
   4. przychody budżetu państwa, budżetów j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
   a) ze sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych,
   b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa i j.s.t.,
   c) ze spłat pożyczek, które zostały udzielone ze środków publicznych,
   d) z otrzymanych kredytów i pożyczek.
   5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Centrum utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta działa w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Jego finansowanie uregulowane jest także przepisami tejże Ustawy.
   Centrum Integracji Społecznej "Integro" stanowi gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta Lublin. Zaliczane jest w związku z tym do sektora finansów publicznych.

   Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zatrudnianych przez Centrum Integracji Społecznej w części finansowanej ze środków publicznych.

Katarzyna Ostalecka- Prawnik 03.08.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19720903, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON