Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zdrowie jednostki jako dobro społeczne.

   Współczesny model zdrowia zakłada holistyczną wizję człowieka. W modelu tym ważne jest ciało, psychika, rodzina, kultura, funkcjonowanie w środowisku zawodowym, koleżeńskim, przynależność do społeczności lokalnej, wpływ czynników psychospołecznych na stan zdrowia jednostki. Zdrowie dla człowieka jest wartością, dzięki której może realizować swoje aspiracje, przekształcać i zmieniać środowisko, radzić sobie w codziennym życiu. Zdrowy obywatel jest bogactwem dla państwa i społeczeństwa, gwarantuje mu rozwój społeczno - ekonomiczny, wytwarzanie dóbr materialnych, wysoki poziom i jakość życia. Aby ludzie byli zdrowi i mogli się rozwijać, powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe,    materialne i społeczne.
   Badania wskazują, że na zdrowie człowieka mają wpływ cztery podstawowe grupy czynników. Są to:

  1. Styl życia i zachowania zdrowotne, które mają największy wpływ na stan naszego zdrowia (50 - 60%). Są to czynniki najbardziej zależne od jednostki. W zależności od chęci, potrzeb i świadomości człowiek może zmieniać styl życia, aby poprawić stan swoje zdrowie.
  2. Środowisko fizyczne i społeczne (ok. 20 - 25%).
  3. Czynniki genetyczne (ok. 20%).
  4. Służba zdrowia, która może rozwiązać tylko ok. 10 - 15% problemów zdrowotnych ludzi.

    W artykule tym skupię się przede wszystkim na czynnikach społecznych warunkujących zdrowie.
   Najważniejszymi czynnikami społecznymi mającymi negatywny wpływ na zdrowie są przede wszystkim ubóstwo i bezrobocie. Innymi czynnikami ważnymi dla zdrowia są: status zawodowy, warunki mieszkaniowe, dochód, poziom edukacji.
   Stan zdrowia osób o niższym statusie materialnym jest znacznie gorszy w porównaniu do stanu zdrowia osób lepiej sytuowanych. Sytuacja materialna ma wpływ na warunki życia, mieszkaniowe, pracy, odżywianie, styl życia, dostęp do opieki zdrowotnej. Ubóstwo warunkuje wykorzystywanie posiadanych środków finansowych, w pierwszej kolejności na najpotrzebniejsze, podstawowe potrzeby (pożywienie).
   Zatrudnienie ściśle wiąże się z miejscem jednostki w społeczeństwie, poziomem osiąganego dochodu oraz pozycją społeczną. Brak zatrudnienia wpływa negatywnie na jednostkę, na jej poczucie wartości, samopoczucie, warunki życia. Niesie to za sobą konsekwencje zdrowotne dla niej i dla społeczeństwa. Często, bowiem utrata pracy i co za tym idzie pogłębiające się ubóstwo jest przyczyną pogarszania się stanu zdrowia i zapadania na wiele chorób.
   Zawód i pozycja zawodowa wpływa na wydatkowanie energii fizycznej i ryzyko związane z wykonywaniem określonej pracy. Niższy status społeczny wiąże się przede wszystkim z pracą w szkodliwych warunkach, pracą fizyczną wymagającą znacznego wydatkowania energii. Może to prowadzić do szeregu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. To z kolei prowadzi do powstawania niepełnosprawności oraz czasowej lub stałej niezdolności do pracy. Wyższa pozycja społeczna wiąże się z większą odpowiedzialnością, a tym samym z większym stresem. Umiejętność radzenia sobie ze stresem ma kluczowy wpływ na zdrowie. Chroniczny długotrwały stres przyczynia się do wielu chorób m.in. choroby wieńcowe, nowotworowe, nasilenia cukrzycy, epilepsji.
   Poziom edukacji odzwierciedla poziom świadomości społecznej i zdrowotnej. Osoby lepiej wykształcone posiadają większą wiedzę, która umożliwia dokonywanie im wyborów prozdrowotnych i umiejętne rozwiązywanie problemów zdrowotnych. Badania pokazały, że osoby posiadający wyższe wykształcenie odznaczają się prozdrowotnym stylem życia: odżywiają się racjonalniej, są aktywne fizycznie, przejawiają większą aktywność w poszukiwaniu opieki medycznej, w mniejszym stopniu stosują używki, pracują w lepszych warunkach od osób z niższym wykształceniem.
   Zdrowie jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących aktywność jednostki w wielu wymiarach: gospodarczym, społecznym, zawodowym, kulturowym. Tym samym oddziałuje w ostatecznym wymiarze na ogólny poziom gospodarczej aktywności danego społeczeństwa. Dlatego priorytetem dla społeczeństwa i państwa powinna być minimalizacja tych negatywnych czynników, które przyczyniają się do osłabienia kondycji zdrowotnej jednostek.


Literatura:
Barański J., Piątkowski W., "Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny", Wrocław 2002 r.
Karski J., "Promocja zdrowia", Warszawa 1999 r.
Ostrowska A., "Styl życia a zdrowie. Zagadnienia z promocji zdrowia", Warszawa 1999 r.

 

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia, 03.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691151, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON