Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - tryb rozwiązania i uprawnienia pracownika.

   Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
Ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1398)

   Umowa o pracę na czas określony stanowi jeden z rodzajów umów, na podstawie, której może nastąpić nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Jej podstawową cechę stanowi terminowość - zawierana jest na ściśle określony czas. Jej odmianę stanowi umowa na czas określony zawierana na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności (art.25§1 KP).
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, co do zasady następuje po upływie okresu, na który umowa była zawarta.
Zasadniczo nie może być ona wypowiedziana ani przez pracownika ani przez pracodawcę.
   Jeśli jednak umowa zawierana jest na okres przekraczający 6 miesięcy, jej strony mogą przewidzieć możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, stosując 2 tygodniowy okres wypowiedzenia.
   Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy strony umowy o pracę na czas określony przekraczający okres 6 miesięcy przewidziały dopuszczalność rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, to może być ona rozwiązana w ten sposób także przed upływem 6 miesięcycy jej trwania (Uchwała SN - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dn. 07.09.1994 r. IPZP 35/94).

   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W RAZIE NARUSZENIA PRZEPISÓW O WYPOWIADANIU UMÓW TERMINOWYCH.
   Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje z tego tytułu    WYŁĄCZNIE odszkodowanie. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy dokonano wypowiedzenia pracownicy: w ciąży lub będącej na urlopie macierzyńskim albo pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Jeżeli rozwiązanie umowy dotyczy tej kategorii pracowników, mogą oni żądać albo przywrócenia do pracy albo odszkodowania (art.50§3, 4 i 5 KP).
   Aby dochodzić swoich roszczeń pracownik, z którym rozwiązano umowę z naruszeniem przepisów o jej wypowiedzeniu, musi wystąpić do sądu pracy. Powództwo wytacza się przed sąd ogólnej właściwości pozwanego lub przed sąd, w którym praca jest, była lub miała być wykonywana. Sądem właściwym dla tej kategorii spraw jest sąd rejonowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (art.461§1 i 2 KPC).
   Termin na wniesienie pozwu do Sądu Pracy wynosi 7 dni i jest liczony od doręczenia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę (art.264 KP).
   Sąd Najwyższy w wyroku z dn. 08.06.2001 r. - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, I PKN 490/2000 wskazał, że prawo do dochodzenia swoich praw w sądzie nie dotyczy roszczeń pracownika, z którym umowa uległa rozwiązaniu na skutek upływu terminu, na który była zawarta.
   Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy jest wolne od kosztów sądowych w I instancji. Opłatę w wysokości 30 zł pobiera się od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, pobiera się wówczas opłatę stosunkową od wszystkich podlegającej opłacie pism procesowych.Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305358, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON