Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Urlop dodatkowy uprawnieniem pracownika niepełnosprawnego.

 Stan prawny na dzień 19 lipca 2007 r.
Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Urlop dodatkowy stanowi jedno z najważniejszych uprawnień pracowniczych przysługujących niepełnosprawnym pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Wymiar urlopu dodatkowego wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
Jeżeli pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w roku kalendarzowym lub urlop dodatkowy (przyznawany na podstawie odrębnych przepisów), wówczas urlop dodatkowy przysługiwał nie będzie.
W przypadku zaś, gdyby wymiar urlopu dodatkowego (przysługującego na podstawie przepisów odrębnych) był niższy niż 10 dni roboczych, wówczas zamiast tego urlopu przysługuje urlop 10-dniowy.
Urlop dodatkowy zwiększa wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 154 - 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy).
Pracownikowi niepełnosprawnemu, który nabył prawo do urlopu dodatkowego przysługiwał będzie urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiednio:
- 30 dni (20 dni urlopu zwykłego i 10 dni urlopu dodatkowego),
- 36 dni (26 dni urlopu zwykłego i 10 dni urlopu dodatkowego).
Dodatkowy urlop przysługujący na podstawie Ustawy o rehabilitacji jest urlopem, do którego stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów wypoczynkowych. Taką możliwość daje art. 66 w/w Ustawy stanowiący, że: "W sprawach nie unormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy."
W związku z tym urlop ten można planować, dzielić na części (na wniosek pracownika), przesuwać termin jego wykorzystania. Dodatkowy urlop musi być udzielony pracownikowi w naturze. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego możliwa jest wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przepisami Kodeksu pracy, a więc tylko w razie rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę.
Urlopu dodatkowego udziela się w dniach, które dla pracownika są dniami pracy w wymiarze godzinowym (należy jednak pamiętać, że dobowy wymiar czasu pracy pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosi 7 godzin). W przypadku tych pracowników 10 dni urlopu dodatkowego odpowiada 70 godzinom pracy.
Wymiar urlopu dodatkowego pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obniża się proporcjonalnie do ich czasu pracy (tak jak urlop wypoczynkowy).

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115274, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON