Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zadania Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

   Stan prawny na dzień 20 września 2007 r.

   Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- www.mps.gov.pl

   Pełnomocnik Rządu pełni funkcję sekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany / odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (art. 34 ust. 8 Ustawy).
   Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań, które wynikają z Ustawy o rehabilitacji.
   Zakres kompetencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika z przepisów Ustawy o rehabilitacji.
   Zadania Pełnomocnika w zakresie nadzoru polegają na koordynacji realizacji zadań wynikających z Ustawy oraz na inicjowaniu albo przeprowadzaniu kontroli realizacji wszelkich zadań, które wynikają z Ustawy o rehabilitacji (art. 34 ust. 2 Ustawy).
   Koordynacja realizacji zadań wynikających z Ustawy polega m.in. na: organizowaniu szkoleń, konferencji, opracowywaniu standardów w zakresie realizacji tych zadań, udzielaniu informacji dotyczących rehabilitacji zawodowej, społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudniania tych osób (art. 34 ust. 3 Ustawy).
   Pełnomocnik Rządu ma prawo do inicjowania kontroli działań zmierzających do realizacji praw osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych Ustawą. Inicjuje także kontrolę spełniania przez pracodawców warunków niezbędnych do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, tworzenia przez pracodawcę zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tworzenia zakładu aktywności zawodowej przez gminę, powiat, fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną (art. 34 ust. 4 pkt.3 Ustawy).
   Do pełnomocnika należy także:
- podejmowanie działań w zakresie opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych odnoszących się do zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
- opracowywanie projektów programów rządowych zmierzających do rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby niepełnosprawne,
- inicjowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu ograniczać skutki niepełnosprawności,
- inicjowanie działań mających na celu ograniczenie barier, które utrudniają osobom niepełnosprawnych funkcjonowanie w społeczeństwie,
- współpraca z różnego rodzaju organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ustalanie założeń do planów rzeczowo - finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy (art. 34 ust. 6).
   Pełnomocnik Rządu swoje zadania wykonuje za pomocą Biura Pełnomocnika.

Adres Biura: ul. Gałczyńskiego 4, 00 - 362 Warszawa.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691099, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON