Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Koordynacja krajowych systemów ubezpieczeń społecznych w państwach Unii Europejskiej - najważniejsze zasady.

   Stan prawny na dzień 30 sierpnia 2007 r.
Opracowano na podstawie:
- D. Kosacka - Łędzewicz, B. Olszewski, E. Szóstko, "Leksykon świadczeń ZUS 2007", Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław 2007,
- Rozporządzenia Rady EWG Nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. o stosowaniu systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób samodzielnie zarobkujących oraz członków ich rodzin zmieniających miejsce pobytu na obszarze Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 28 z 30 stycznia 1997 ze zm.).


Z chwilą przystąpienia do struktur Unii Europejskiej Polskę zaczęły obowiązywać regulacje wspólnotowe m.in. odnoszące się do ochrony polskich obywateli podejmujących zatrudnienie na terytorium UE w zakresie zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie 1408/71 określa cztery zasady, które gwarantują ochronę pracownikom:

  1. zasada równego traktowania (art. 3) - jest to podstawowa zasada prawa wspólnotowego. Kształtuje ona zakaz dyskryminacji zarówno bezpośredniej jak i pośredniej. Zasada ta oznacza, że pracownik wykonujący pracę w państwie UE, którego nie jest obywatelem, ma takie same prawa i obowiązki wobec tego państwa jak jego obywatele (np. obowiązek opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w takiej samej wysokości i w takich samych terminach jak obywatele państwa, w którym praca jest wykonywana);
  2. zasada stosowania ustawodawstwa jednego państwa (zasada lex loci labori) - zasada ta oznacza, że pracownik migrujący w celu podjęcia pracy podlega prawu państwa, w którym praca jest wykonywana, nawet jeśli pracownik ten mieszka na terytorium innego państwa. O tym, jakie przepisy mają zastosowanie, decyduje wyłącznie miejsce wykonywania pracy przez pracownika. Zasada ta doznaje jednak wyjątków, które wynikają głównie ze specyfiki zawodów lun wykonywanej pracy;
  3. zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania - zasada ta ma na celu zapobiec sytuacjom, w których pracownik posiadający okresy ubezpieczenie w kilku krajach nie uzyskuje świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia 1408/71, jeśli ustawodawstwo państwa UE uzależnia prawo do świadczenia od osiągnięcia określonych okresów ubezpieczeniowych albo od zamieszkania, to wszystkie okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte przez ubezpieczonego w innym państwie członkowskim UE podlegają uwzględnieniu przez instytucję ubezpieczeniową;
  4. zasada zachowania praw nabytych (art. 10) - zasada ta oznacza, że wszystkie świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego nabyte na podstawie ustawodawstwa jednego albo kilku państw UE przysługują osobie uprawnionej, nawet jeśli ta ma miejsce zamieszkania w innym państwie, niż to, które jest uprawnione do wypłaty tych świadczeń.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095347, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON