Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zróżnicowanie Klientów Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych

   Obecnie w naszej bazie mamy zapisanych ponad 750 osób poszukujących pracy. Choć wszystkie te osoby są niepełnosprawne to jednak jest to grupa wysoce heterogeniczna pod względem problemów i potrzeb zawodowych. Zróżnicowanie to ujawnia się na wielu poziomach i ze względu na tą różnorodność można zaproponować właściwy rodzaj pomocy. Różnorodność naszych Klientów wynika z następujących cech:

  1. Różny rodzaj niepełnosprawności. W naszej bazie są osoby z uszkodzonym narządem ruchu, wzroku, słuchu, epilepsją, zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, chorobami układu oddechowego i krążenia oraz innymi schorzeniami. Każde z tych osób potrzebuje innego rodzaju pomocy i wsparcia w procesie poszukiwania pracy.
  2. Różny stopień niepełnosprawności. W Polsce są trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny oraz częściowa i całkowita niezdolność do pracy. Co oznacza, że funkcjonowanie dwóch osób nawet o podobnym schorzeniu może być zupełnie różne w zależności od stopnia uszkodzenia danego narządu.
  3. Różny poziom przygotowania do samodzielnego życia. Jedna osoba o dużych wydawałoby się barierach związanych z uszkodzeniem danego narządu może radzić sobie bardzo dobrze i jest wystarczająco samodzielna w kontaktach społecznych i zawodowych. Inna osoba, która jest fizycznie i intelektualnie dość sprawna może być nie przygotowana do samodzielnego życia i wymagać specjalistycznych usług i dłuższej pracy nad osiągnięciem możliwie wysokiego poziomu samodzielności życiowej.
  4. Różny poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wśród naszych Klientów są osoby o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym - znające języki obce, bardzo dobrze posługujące się komputerem, posiadające certyfikaty i specjalistyczne szkolenia. Są też osoby bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z ukończoną jedynie szkołą podstawową. Między tymi dwoma skrajnymi charakterystykami osób znajduje się grupa pośrednia o mniejszym lub większym doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Każda z tych grup osób wymaga innego poradnictwa i przygotowania do wykonywania pracy zawodowej.
  5. Różny rodzaj potrzeb związanych z adaptacją stanowiska i miejsca pracy. U części osób ze względu na ich rodzaj niepełnosprawności konieczne jest dostosowanie miejsca pracy np. dostosowanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego dla osoby słabo widzącej, w innych przypadku fizyczne dostosowania nie są potrzebne np. osoba niesłysząca pracująca na produkcji przy pakowaniu. W jeszcze innym przypadku dostosowanie miejsca pracy może polegać na umożliwieniu pracownikowi częstszych przerw w pracy.
  6. Różny poziom czasu trwania adaptacji zawodowej. Część osób jest od razu gotowa do podjęcia zatrudnienia. Ma jasno sprecyzowany cel zawodowy, jest świadoma swoich kwalifikacji i możliwości. Są to z reguły osoby pozostające krótki czas bez pracy, lub też osoby pozostające w zatrudnieniu - chcące zmienić obecną pracę. Część osób nie jest gotowa do podjęcia zatrudnienia, wśród nich są osoby długotrwale bezrobotne, osoby po źle dobranych szkołach nieuwzględniających ich predyspozycji. Niepotrafiące określić swych umiejętności zawodowych, mające problemy ze sprecyzowaniem zawodów, które mogłyby wykonywać. W takich przypadkach wskazane jest, aby najpierw podjęły inną aktywność np. szkolenie, wolontariat czy też wzięły udział w zajęciach z aktywizacji zawodowej.
  7. Różnice w adaptacji zawodowej w początkowym okresie zatrudnienia. Część osób wymaga pomocy i wsparcia w początkowym okresie zatrudnienia np. osoby niesłyszące potrzebują pomocy tłumacza języka migowego w pierwszym okresie zatrudnienia w załatwieniu spraw formalnych związanych z zawarciem stosunku pracy oraz poinstruowaniem co do wykonywania czynności wchodzących w skład obowiązków pracownika. Osoby ze schorzeniami psychicznymi mogą potrzebować wprowadzenia i wsparcia ze strony dyrekcji zakładu pracy, ale także zespół przyjmujący nowego pracownika może mieć potrzebę oswojenia się z naturą jego schorzenia. Takie wprowadzenie daje poczucie bezpieczeństwa osobie w nowym środowisku pracy.

   

Dlatego też w przypadku, każdej osoby wskazane jest określenie jej indywidualnego planu działania prowadzącego do osiągnięcia optymalnego zadowolenia z podejmowanych działań prowadzących do satysfakcjonującego wyboru ścieżki zawodowej. Indywidualny plan działania powinien uwzględniać wszystkie powyższe aspekty zróżnicowanych potrzeb poszczególnych osób. Wstępne dobre rozpoznanie potrzeb każdej osoby daje możliwość właściwej, szybkiej i skutecznej pomocy.

Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Grabek-Kozera 31.08.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095697, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON