Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Pojęcie "obowiązków" pracownika.

   Stan prawny na dzień 06 grudnia 2006 roku.
Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. T .Romer "Prawo pracy. Komentarz| Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.

   Z istoty stosunku pracy wynika, iż podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy. Doktryna prawa pracy rozumie ten obowiązek jako obowiązek aktywnej obecności. Oznacza to obowiązek spoczywający na pracowniku stawienia się do pracy w wyznaczonym miejscu i czasie w takim stanie fizycznym i psychicznym. Warto w tym miejscu podkreślić, że pracownik zobowiązuje się do "pracowania", do starannego wykonywania powierzonej mu pracy. W stosunek pracy nie jest natomiast wpisane osiągnięcie rezultatu (tak jest w umowie o dzieło).
   Art.100 KP stanowi, iż pracownik zobowiązany jest do wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
   Wynika z tego, że pracownik nie jest związany poleceniami przełożonych w sposób absolutny. Ma on nie tylko prawo, ale również obowiązek odmowy wykonanie polecenia przełożonych, jeśli jest ono sprzeczne z przepisami prawa albo zawartą umową o pracę. Na pracowniku ciąży obowiązek powstrzymania się od wykonania polecenia istnieje jedynie wówczas, kiedy pracownik wie o bezprawności polecenia, jego sprzeczności z przepisami prawa lub postanowieniami umowy o pracę. Należy w tym miejscu dodać, że pojęcie "sprzeczności z przepisami prawa" należy rozumieć w sposób szeroki, jako sprzeczność z jakimikolwiek przepisami jest to wyjątek od zasady, jaką jest obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy.
   Kodeks pracy w art. 100§2 wskazuje przykładowo na obowiązki pracownika (o tym, że nie jest to wyczerpujące wyliczenie świadczy użycie zwrotu "w szczególności"),do których należą m.in.:


   Bardzo ciekawe jest stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie obowiązku dbałości o dobro pracodawcy. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż w pewnych okolicznościach powstrzymanie się przez pracownika od wykonywania pracy zagrażającej jego zdrowiu może stanowić przedmiot pracowniczego obowiązku dbania o dobro pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1998 r., I PKN 547/97, OSNAPiUS 1998, nr 22, poz. 651).
   Dbałość o dobro pracodawcy i obowiązek ochrony jego mienia obejmuje zarówno negatywne jak i pozytywne zachowania pracowników.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831294, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON