1 procent
zobacz >>>

Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (cz. 3)

stan prawny na dzień 1 stycznia 2009r.

3. Refundacja kosztów szkoleń pracownika niepełnosprawnego

Poniesione przez pracodawcę koszty szkolenia pracowników niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę.

Refundacja przyznawana jest na wniosek pracodawcy.

Refundacja udzielana przedsiębiorcom przeznaczana jest na szkolenia:

  1. specjalistyczne,
  2. ogólne.

Wniosek o przyznanie refundacji składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, starosta informuje pracodawcę o nich w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozpatrując wniosek starosta bierze pod uwagę:

  1. wysokość środków przeznaczonych na ten cel przez PFRON,
  2. okres prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  3. wysokość przewidywanych kosztów szkolenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta wzywa pracodawcę do negocjacji warunków umowy. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji.

4. Dofinansowanie wynagrodzeń

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne otrzymają dofinansowanie kosztów ich płacy i składek. W 2009 roku pomoc dla zakładów pracy chronionej będzie wyższa niż dla firm z otwartego rynku. Odrębną refundację składek ZUS otrzymają wyłącznie niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy.

Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy osób niepełnosprawnych nie będą już odrębnie ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń i refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Do PFRON złożą jeden wniosek o zwrot kosztów i otrzymają łącznie zwrot maksymalnie 75 proc. kosztów ich płacy (wynagrodzeń i składek). Tak wynika z uchwalonej przez Sejm ustawy z 5 grudnia 2008 r. zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dostosowuje ona polskie przepisy do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/20008 w sprawie tzw. wyłączeń blokowych.

Miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwało pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca nie wprowadził zmian w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Dofinansowanie nadal przysługiwać będzie wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających 100 zł.

Dofinansowanie przysługiwać będzie na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje.

Dofinansowanie przysługiwać będzie na wszystkich pracowników, a nie jak do tej pory na pracowników, którzy nie nabyli praw emerytalnych.

Dofinansowanie przysługiwać będzie nadal wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom do dnia złożenia wniosku.

Wysokość publicznej pomocy na zatrudnienie niepełnosprawnych od nowego roku będzie zależeć od wysokości wynagrodzeń, jakie wypłacają im pracodawcy. Im więcej zarobi niepełnosprawny, tym firma otrzyma wyższy zwrot z PFRON.

<- Przejdź do części 2

Przejdź do części 4 ->

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18611808, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON