1 procent
zobacz >>>

Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (cz. 1)

stan prawny na dzień 1 stycznia 2009r.

1. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy

Uprawnieni:
O zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej może ubiegać się pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy oraz pracowników pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy (w tym ostatnim wypadku dofinansowanie nie przysługuje, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy).

Zwrot kosztów obejmuje:

 1. koszty poniesione w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 2. adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 4. rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w powyższych punktach.

Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tzn. nie obejmuje kosztów, które pracodawca musiałby ponieść na zatrudnienie na tym stanowisku osoby pełnosprawnej). Maksymalna wysokość dofinansowania - 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą.
Zwrotowi nie podlegają jednak koszty (za wyjątkiem kosztów zbadania potrzeb) poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania wspomnianej umowy.
Ponadto kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

Ograniczenie dla pracodawcy w zwalnianiu osób niepełnosprawnych, dla których przystosowano stanowisko pracy. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki proporcjonalnie do okresu pozostałego do upływu terminu 36 miesięcy. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Wymogi formalne

W celu otrzymania zwrotu kosztów, pracodawca składa wniosek na formularzu do właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Do wniosku pracodawca załącza:

 1. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRSu);
 2. kopia dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia.;
 3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 4. dokumenty z Urzędu Skarbowego;
 5. decyzję o ewentualnym zwolnieniu z podatku akcyzowego wydaną na podstawie art. 22 lub art. 67 Ordynacji podatkowej;
 6. sprawozdanie finansowe za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy;
 7. roczny bilans jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedni;
 8. kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za czwarty kwartał roku poprzedniego zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
 9. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
 10. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 11. informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy;
 12. aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

Wypłata środków następuje po przedłożeniu staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:

 1. listy pracowników zatrudnionych odpowiednio:
  1. na przystosowanych stanowiskach pracy,
  2. w zaadaptowanych pomieszczeniach zakładu,
  3. przy zaadaptowanych lub nabytych urządzeniach ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 2. rozliczenia i zestawienia kosztów odpowiednio:
  1. przystosowania stanowiska,
  2. zaadaptowania pomieszczeń,
  3. zaadaptowania lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 3. rozpoznania, jeżeli zostało przeprowadzone, oraz faktury, rachunku lub dowodu zapłaty za rozpoznanie;
 4. faktur, rachunków i dowodów zapłaty lub umów potwierdzających poniesione koszty odpowiednio:
  1. przystosowania stanowiska,
  2. zaadaptowania pomieszczeń,
  3. zaadaptowania lub nabycia urządzeń;
 5. skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez powiatowy urząd pracy;
 6. kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi;
 7. kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników;
 8. zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;
 9. zaświadczeń o zasadności udzielania pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu przez innego zatrudnionego w tym celu pracownika, wydanych przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem;
 10. kopii zawartych z pracownikami umów o sprawowanie opieki nad pracownikami niepełnosprawnymi;
 11. oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku:
  1. wytworzenia środka trwałego systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy,
  2. zakupu sprzętu używanego;
 12. wypisu z ewidencji środków trwałych.

Przejdź do części 2 ->

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18612073, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON