Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Praca w porze nocnej

Stan prawny na dzień 13 marca 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- M.T.Romer "Prawo pracy. Komentarz", Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie II.
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński "Kodeks pracy. Komentarz", Wydanie 8, LexisNexis, Warszawa 2007.

   Dopuszczalność pracy w porze nocnej regulują art. 151.7 oraz 151.8 Kodeksu pracy.
Praca taka może odbywać się tylko przez 8 godzin przypadających między godziną 21.00 a 7.00 (art. 151.7 § 1 KP). Praca w porze nocnej może być wykonywana tam, gdzie jej wykonywanie jest konieczne ze względu na konieczność zapewnienia toku produkcji albo usług niezbędnych dla społeczeństwa.

   Praca w porze nocnej może być stałym elementem organizacji pracy - gdy w zakładzie pracy stosuje się system pracy wielozmianowej, może również wynikać z przyczyn nagłych, które stanowią podstawę zarządzenia pracy w godzinach nadliczbowych.

   Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika, że w zakładzie pracy praca wykonywana jest również w porze nocnej. Jeśli pracodawca obowiązany jest do wprowadzenia regulaminu pracy (pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników), informacja o pracy w porze nocnej powinna znaleźć się w tym dokumencie. Pora nocna może być również ustalona w statutach, układach zbiorowych pracy. Jeśli pracodawca nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy (pracodawca zatrudniający do 20 pracowników), powinien pracownikowi udzielić informacji o tym, jakie godziny przypadające między 21.00 a 7.00 są dla danego pracownika godzinami pracy w porze nocnej oraz jakie są zasady ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

   Art. 151.7 §2 KP stanowi, że pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub który w okresie rozliczeniowym pracuje w nocy przez co najmniej 1/4 obowiązującego go czasu pracy.

   Pracodawcy zatrudniający pracowników w porze nocnej przy pracach szczególnie niebezpiecznych lub związanych z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, zobowiązani są dodatkowo do określenia wykazu takich prac. Określenie wykazu tych prac dokonywane jest w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku, gdy u pracodawcy nie działają związki zawodowe, z przedstawicielami pracowników. Pracodawca, sporządzając ten wykaz, ma obowiązek zasięgnąć również opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (art. 151.7 §4 KP).

   Ze względu na to, że praca w nocy wymaga od pracownika zwiększonego wysiłku psychofizycznego, ustanowione zostały zakazy zatrudniania określonych kategorii pracowników w porze nocnej.

   Ze względu na to, że praca w nocy wymaga od pracownika zwiększonego wysiłku psychofizycznego, ustanowione zostały zakazy zatrudniania określonych kategorii pracowników w porze nocnej.

Zakaz zatrudniania w porze nocnej obejmuje:

- pracowników młodocianych (art. 203 § 1 KP),
- kobiety w ciąży (art. 178 § 1 KP),
- pracowników, którzy opiekują się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody (art. 178 § 2 KP),
- pracowników niepełnosprawnych (art. 15 ust. 3 Ustawy o rehabilitacji), chyba że jest to praca przy pilnowaniu lub gdy na wniosek pracownika niepełnosprawnego lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi zgodę na pracę w porze nocnej (art. 16 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji).

Katarzyna Ostalecka - prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831228, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON