Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przesłanki nabycia prawa do odprawy emerytalnej i rentowej

   Stan na dzień 13 września 2007 r.
Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. T. Romer, "Kodeks pracy. Komentarz", Wydanie II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
- Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2004, Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

   W przypadku, gdy stosunek pracy ustał w wyniku przejścia pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia temu pracownikowi odprawy pieniężnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
   Pojęcia "emerytura" i "renta z tytułu niezdolności do pracy" zdefiniowane zostały w Ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przy czym, jeśli chodzi o nabycie prawa do odprawy, żadnego znaczenia nie ma występujący na gruncie tej Ustawy podział rent z tytułu niezdolności do pracy na renty okresowe i stałe.
   Odprawa emerytalno - rentowa nie będzie przysługiwała w przypadku przejścia pracownika na rentę rodzinną. Wynika to wprost z treści analizowanego przepisu art. 92 (1) Kodeksu Pracy.
   Nabycie przez pracownika prawa do tego świadczenia uzależnione jest od rezygnacji ze świadczenia pracy w związku z przejściem przez pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę.
   Aby nabyć prawo do odprawy nie wystarczy samo nabycie prawa do emerytury lub renty. Wynika z tego, że nie nabywa prawa do odprawy pracownik, który nie zaprzestaje świadczenia pracy, nawet jeśli ma stwierdzone przez organ rentowy uprawnienie emerytalne lub rentowe.
   Odprawa emerytalno - rentowa może być wypłacona pracownikowi tylko raz. Wynika to z brzmienia art. 92 (1) §2 KP, który stanowi: "Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa."
   Przewidziana w Kodeksie pracy wysokość odprawy - kwota jednomiesięcznego wynagrodzenia, stanowi tylko pewne minimum. Nie ma prawnych przeszkód, aby wysokość odprawy emerytalno - rentowej była wyższa. Wysokość odprawy nie może być jednak niższa niż określona w Kodeksie.
   Fakt wypłacenia odprawy powinien zostać odnotowany w świadectwie pracy. Otrzymanie przez pracownika odprawy przesądza o braku uprawnień do odprawy u innego pracodawcy.
   Roszczenie pracownika o wypłatę odprawy staje się wymagalne w momencie ustania stosunku pracy, jeśli organ rentowy stwierdził uprawnienie pracownika do emerytury lub renty, albo też jeśli organ rentowy ustalił takie uprawnienie po ustaniu stosunku pracy.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707526, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON