Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wydanie świadectwa pracy obowiązkiem pracodawcy

Stan prawny na dzień 21 lutego 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- - M. T. Romer, "Kodeks pracy. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, Wydanie II.

   Kodeks pracy w art. 97 w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Pracodawca nie może uchylić się od wydania pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy z mocy prawa i nie jest uzależniony od uprzedniego wniosku pracownika. Z wykonania tego obowiązku nie zwalnia pracodawcy nawet oświadczenie pracownika, w którym pracownik stwierdza, że nie jest zainteresowany otrzymaniem takiego dokumentu.

   Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od spełnienia przez pracownika jakichkolwiek warunków, w tym od rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Bez znaczenia w tym wypadku jest wysokość kwot, z których pracownik miałby się rozliczać.

   Pracodawca może nie wydawać świadectwa pacy tylko w jednej sytuacji - gdy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę pracodawca nawiązuje z pracownikiem kolejną umowę o pracę. W tej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy tylko na żądanie pracownika (art. 97 § 1.1 KP).

   Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania tego dokumentu pracownikowi. Przez to pojęcie należy rozumieć obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy bez jakiegokolwiek usprawiedliwionego opóźnienia. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym stosunek pracy wygasa lub ulega rozwiązaniu. Jeśli wydanie świadectwa pracy w tym terminie jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy przesłać go lub w inny sposób doręczyć pracownikowi.

   W takim duchu pozostaje również orzecznictwo Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 28 września 1976 r., I PZP 41/76 (OSPiKA 1977, nr 2, poz. 21) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że: "Pracodawca czyni zadość wynikającemu z przepisu art. 97 § 1 KP obowiązkowi niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy, gdy wręcza je pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, świadectwo pracy przesyła do znanego mu miejsca pobytu pracownika najwcześniej - jak tylko to może w konkretnej sytuacji nastąpić."

   Dyskusyjną pozostaje kwestia, czy pracownik może domagać się wydania świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W doktrynie przeważa pogląd, że pracownik nie ma takiego prawa. Pracodawca jednak może, na prośbę pracownika, wydać mu świadectwo pracy przed dniem ustania stosunku pracy.

   Szczegółowa treść świadectwa pracy określona została w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.1996, Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

    Pracownik w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeśli pracodawca nie uwzględnia wniosku pracownika, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o zmianę treści świadectwa pracy.

Katarzyna Ostalecka - prawnik,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707760, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON