Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

 

Stan prawny na dzień 26 października 2006 r.

   Opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
2. Maria Teresa Romer "Kodeks pracy. Komentarz", Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II).

   Porozumienie stron jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę (art. 30 § 1 pkt 1 KP). Cechą charakterystyczną rozwiązania umowy o pracę w taki sposób jest porozumienie stron stosunku pracy, podczas gdy zarówno wypowiedzenie umowy jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, stanowi jednostronną czynność prawną, odnosząc skutek niezależnie od stanowiska drugiej strony.
   Porozumienie stron w kwestii rozwiązania stosunku pracy może objąć każdą umowę, wola stron stosunku pracy nie jest niczym ograniczona.
   Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może być dokonane w każdym czasie i z każdym pracownikiem. Stanowi najmniej konfliktowy sposób rozwiązania stosunku pracy. Jest ono wyrazem tego, że zakończenie trwania stosunku pracy w żaden sposób nie koliduje z interesami jego stron - pracodawcy i pracownika. Decyzja dotycząca zastosowania tego trybu pozostawiona została obu stronom. Konsekwencje takiego rozwiązania są daleko idące - w tym trybie można rozwiązać umowę nawet z pracownikiem objętym szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.
   Kodeks pracy pozostawia stronom stosunku pracy swobodę w ukształtowaniu terminu, w którym umowa o pracę ulegałaby rozwiązaniu.
Porozumieniem stron można rozwiązać umowę zarówno w trybie natychmiastowym, jak też strony mogą ustalić termin rozwiązania umowy dłuższy niż najdłuższy okres wypowiedzenia. Tylko od woli stron zależy data rozwiązania stosunku pracy - nie istnieją w tym względzie żadne prawne ograniczenia. Wynika to z dwustronności porozumienia o rozwiązaniu.
   Należy zgodzić się z poglądem reprezentantów doktryny (m.in. M.T.Romer), zgodnie z którym określenie odległego terminu rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron, nie wyklucza możliwości rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia przez każdą ze stron. Nie można przyjąć, że strony, które określiły odległy termin rozwiązania umowy o pracę, automatycznie wykluczyły możliwość rozwiązania umowy w innym trybie.
   Wynika z tego ogólna reguła, zgodnie z którą można stwierdzić, że rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron nie zostało ograniczone żadnymi ustawowymi terminami i zakazami.
   Przepisy Kodeksu pracy nie określają również formy właściwej dla złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie porozumienia stron. Przyjmuje się jednak, że musi mieć ono formę pisemną.
   Jako że skuteczność rozwiązania umowy o pracę w tym trybie zależy od zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, spory sądowe dotyczące rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron są bardzo rzadkie. Taki stan rzeczy jest rezultatem przyjęcia, że to rozwiązanie ze swej natury jest bezkonfliktowe. Jeżeli jednak spory powstają, to zwykle są wynikiem wad oświadczeń woli (np. błędu).

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831271, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON