Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Stan prawny na dzień 28 lutego 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U.2005, Nr 31, poz. 267 z późn. zm.),
- D. Kosacka - Łędzewicz, B. Olszewski, E. Szóstko "Leksykon świadczeń ZUS 2007", Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2007.

   Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przysługującym osobie ubezpieczonej, która zwolniona jest z obowiązku świadczenia pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad:

- zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których to dziecko uczęszcza - przy czym przyjmuje się, że za nieprzewidziane zamknięcie tych placówek uważa się zamknięcie, o których ubezpieczony zawiadomiony został w terminie krótszym niż 7 dni przed tym faktem;
- zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku choroby lub porodu małżonka ubezpieczonego, który stale opiekuje się dzieckiem. Zasiłek przysługuje wówczas, gdy stan zdrowia małżonka ubezpieczonego uniemożliwia mu sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Również pobyt małżonka ubezpieczonego w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej stanowi przesłankę do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego. Za małżonka ubezpieczonego uważa się małżonka, który nie jest zatrudniony lub przebywa na urlopie wychowawczym. W przypadku, gdy obydwoje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej na różnych zmianach, każde z nich traktowane jest jak osoba stale sprawująca opiekę nad dzieckiem. W takiej sytuacji zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, kiedy częściowo pokrywają się godziny pracy rodziców. Jeśli jednak obydwoje rodzice są zatrudnieni a tylko jedno z nich pracuje w systemie pracy zmianowej, zasiłek opiekuńczy przysługuje za te dni, kiedy dziecko pozostawałoby bez opieki z powodu choroby, porodu lub pobytu drugiego z rodziców w szpitalu.,
- chorym dzieckiem w wieku do ukończenia przez dziecko 14 lat,
- innym chorym członkiem rodziny przy czym zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy, za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 roku życia pod warunkiem, że osoby te pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym. Warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym jest spełniony także wtedy, gdy ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie z chorym tylko przez okres choroby.

Zgodnie z art. 33 Ustawy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez okres:
- 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14,
- 14 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku powyżej 14 lat lub nad innym chorym członkiem rodziny.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 Ustawy).

Katarzyna Ostalecka - prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707680, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON