Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zakup okularów korygujących wzrok na koszt pracodawcy.

   Stan prawny na dzień 29 listopada 2007 r.
Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.1997, Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.2007, Nr 194, poz. 1403).

   Przedsiębiorcze osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc finansową w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Osoba niepełnosprawna, która zarejestrowana jest w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może ubiegać się o jednorazową dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja ta może być przeznaczona na:
- podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej albo rolniczej (w tym działów specjalnych produkcji rolnej),
- wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
- ponowne podjęcie w/w działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej - stwierdza się to na podstawie oświadczenia wnioskodawcy (§ 2 Rozporządzenia).
   Osoba niepełnosprawna zainteresowana taką formą pomocy składa wniosek do starosty właściwego ze względu na jej miejsce zarejestrowania w urzędzie pracy.
Wniosek sprawdzany jest przez starostę zarówno pod względem rachunkowym jak i formalnym. Jeżeli podczas sprawdzania starosta stwierdzi nieprawidłowości, informuje o nich wnioskodawcę i wzywa do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Rozporządzenie określa kryteria, które starosta jest obowiązany brać pod uwagę rozpatrując wniosek. Są to:
- przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
- sytuację na rynku - popyt i podaż na planowaną działalność,
- kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
- uprawnienia i kwalifikacje osoby niepełnosprawnej składającej wniosek,
- wysokość posiadanych przez wnioskodawcę środków własnych,
- wysokość środków posiadanych przez PFRON przeznaczonych na dotacje.
O sposobie rozparzenia wniosku starosta informuje wnioskodawcę. Jeśli wniosek rozpatrzony został negatywnie, starosta sporządza uzasadnienie.
   Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, starosta wzywa wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy, która powinna zostać podpisana w ciągu 14 dni od zakończenia negocjacji. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
W terminie 14 dni od podpisania umowy starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wnioskodawcy, po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z KRS, kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, kopii decyzji Prezesa KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę).
   Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi niezbędnych dokumentów, umowa wygasa w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jeżeli środki zostały wypłacone, wnioskodawca zobowiązany jest do ich zwrotu w pełnej wysokości wraz z odsetkami od dnia otrzymania tych środków. Odsetki naliczane na zasadach jak dla zaległości podatkowych. Zwrot winien nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub od ujawnienia naruszenia warunków umowy (§ 7 Rozporządzenia).

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723723, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON