Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Nasze sukcesy

Sprawdź nasze wyniki


Nasze Dyplomy
Współpraca
Podziękowania
Napisali o nas w publikacjach
Konferencje i seminaria:

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi odnosi pierwsze sukcesy. Zostały one zauważone przez wiele instytucji, które zapraszają nas w celu prezentacji naszych osiągnięć. Nasi pracownicy przedstawili projekt "Mapa drogowa do pracy", a przede wszystkim jego efekty na wielu konferencjach oraz seminariach.


   Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

"Dobre Praktyki EFS 2008"

   Fundacja Fuga Mundi otrzymała nagrodę "Dobre Praktyki EFS 2008" za realizacje Projektu "Mapa drogowa do pracy" w ramach działania 1.5, wdrażanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

   Celem projektu było zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego oraz poprawa zdolności osób niepełnosprawnych w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

   Realizacja projektu przebiegała w myśl zasady: umieszczenie osoby niepełnosprawnej w konkretnym środowisku pracy musi być efektem procesu dokonującego się etapami, według określonego planu działania. Wyznaczenie owej mapy drogowej było jednym z działań podejmowanych w ramach integracji społecznej i zawodowej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnoprawności.

   Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2008" ogłoszony przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 11 lutego 2008 roku był skierowany do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Spośród 238 zgłoszonych projektów niezależne jury wybrało piętnaście najlepszych, które uzyskały prawo posługiwania się tytułem "Najlepsza inwestycja w człowieka". Wśród laureatów znalazła się również Fundacja Fuga Mundi. Prezes Fundacji - Marek Piasecki wraz z Członkiem Zarządu - Wiesławem Piaseckim odebrali z rąk Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbiety Bieńkowskiej statuetkę oraz dyplom wyróżniający.

Zobacz również Konferencja "Mapa drogowa do pracy - podsumowanie projektu" z dnia 18 marca 2008 roku.


"Dobre Praktyki PFRON 2006"

   Dyplom "Dobre Praktyki PFRON 2006" Fundacja Fuga Mundi otrzymała za realizację przedsięwzięcia "Infostradą do e-pracy - zwiększenie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość".

   Projekt "Dobre Praktyki" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było upowszechnianie działań służących zwiększaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wymiana przykładów dobrych praktyk pośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Stworzenie możliwości podzielenia się wiedzą i doświadczeniem autorów najlepszych przedsięwzięć wpłynęło na zwiększenie zainteresowania organizacji pozarządowych tematyką rehabilitacji zawodowej oraz na jakość i skuteczność przygotowywanych przez nie projektów.

   W ramach projektu zorganizowano 2 edycje konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych działających na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych dokonała wyboru najlepszych przedsięwzięć.

   Laureatami II edycji konkursu zostało dziesięć organizacji pozarządowych, a wśród nich Fundacja Fuga Mundi.

   Głównym celem projektu "Infostradą do e-pracy - zwiększenie zatrudnienia osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w zawodach informatycznych z wykorzystaniem nauczania na odległość" było podniesienie kwalifikacji informatycznych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym zamieszkałych w małych miasteczkach i na obszarach wiejskich oraz zwiększenie zatrudnienia tych osób na rynku pracy w formie podjęcia pracy najemnej lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Podjęto cztery główne działania:

 1. Utworzenie agencji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych (agencji doradztwa personalnego oraz agencji pośrednictwa pracy).
 2. W ramach agencji doradztwa personalnego dokonano selektywnego wyboru uczestników projektu, zgodnie z określonymi kryteriami kwalifikacyjnymi i stworzono Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.
 3. W ramach Ośrodka Szkoleniowego przeprowadzono szkolenia w formie stacjonarnej i nauczania na odległość w zakresie umiejętności informatycznych, poszukiwanych na rynku pracy.
 4. W ramach agencji pośrednictwa pracy, wprowadzono uczestników projektu na rynek pracy (zorganizowano praktyki i staże zawodowe, miejsca pracy).

Zobacz również Konferencja "Mapa drogowa do pracy" 29.03.06 r.


   Współpraca

   W dniu 03 grudnia 2007 r. podpisany został List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sygnatariuszami Listu byli: Prezydent Miasta Lublin, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Lublinie, Przedstawiciel Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Prezes Fundacji Fuga Mundi oraz Prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
   Sygnatariusze listu zobowiązali się do współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu likwidację barier i ograniczeń, na które napotykają osoby niepełnosprawne na regionalnym rynku pracy. Współdziałanie władz miasta, szkół wyższych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych obejmować ma w szczególności organizację staży i praktyk zawodowych dla osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy, szkoleń dla tych spośród osób niepełnosprawnych, które muszą zmienić bądź podnieść swoje kwalifikacje, pomoc przy zakładaniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wszelkie działania informacyjne mające na celu upowszechnianie nowych rozwiązań prawnych z w/w zakresu.
   Mamy nadzieję, że inicjatywa ta pomoże osobom niepełnosprawnym w zdobyciu zatrudniania i zaistnieniu na otwartym rynku pracy oraz upowszechni wśród pracodawców wiedzę na temat ich zatrudniania.


   Podziękowania:

A Wyższa Szkoła Nauk Społecznych podziękowała za prezentację pt.: "Niepełnosprawni - Mapa drogowa do pracy" wręczając nam pamiątkowy dyplom.

   

   Napisali o nas w publikacjach:

Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

DOBRE PRAKTYKI

   Na terenie samego powiatu kraśnickiego brak jest spektakularnych przykładów praktyk skierowanych tylko i wyłącznie na zwiększenie aktywności zawodowej niepełnosprawnej młodzieży. Najpopularniejszą formą działania w tym zakresie są staże dofinansowywane z Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak trudno ocenić ich rzeczywistą rolę w promowaniu niepełnosprawnych jako pełnowartościowych pracowników. Opinie na ich temat były dość zróżnicowane i nie dawały pełnego obrazu sytuacji. Żadna z organizacji pozarządowych, w których prowadzono wywiady, nie realizowała programu skierowanego bezpośrednio do tej grupy i żadna ze szkół specjalnych nie wychodzi w tym zakresie poza realizowany przez siebie program edukacyjny.
   Jednocześnie nie można pominąć wyników, jakie osiąga Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi. Choć jej działalność na terenie powiatu kraśnickiego ogranicza się jedynie do organizowania szkoleń komputerowych dla niepełnosprawnych, ale na terenie samego Lublina działa ona niezwykle skutecznie i jest jednym z niewielu przedsięwzięć charakteryzujących się takim rozmachem i profesjonalizmem.
   Agencja Zatrudnienia działa przy Fundacji od 2004 roku Zatrudniono w niej: psychologa, prawnika, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistę do spraw rehabilitacji zawodowej, specjalistę z zakresu rozwoju zawodowego. Wszystkie te osoby są odpowiedzialne za poszczególne etapy przygotowania do podjęcia pracy i dbają o dalszy rozwój już zatrudnionych pracowników. Pracownicy Agencji pro i wciąż aktualizują bazę praco dawców, z którymi raz podjęli współpracę, dbają o utrzymanie kontaktów i o to, aby pracownicy, którzy trafiają do firm byli jak najlepiej przygotowani na stanowiska.
   Pierwszorzędną kwestią w Agenci i jest takie postępowanie, które gwarantuje, że do właściwego pracodawcy, na właściwe miejsce pracy, trafi właściwa osoba. W praktyce oznacza to, iż nacisk w procedurze rekrutacyjnej kładzie się na kompetencje potencjalnego pracownika. Kiedy osoba niepełnosprawna przychodzi zarejestrować się w agencji pośrednictwa pracy, doradcy zawodowi wspomagani wiedzą lekarzy i psychologów, dokładnie określają umiejętności i predyspozycje danej osoby tak, aby w momencie pojawienia się odpowiedniej oferty mieć pewność, że polecą na dane stanowisko najlepszą osobę, jaką mają. W rezultacie, zanim osoba poszukująca pracy trafi na rozmowę kwalifikacyjną, "przechodzi" przez kilku specjalistów i przez rodzaj szkolenia, w czasie którego powinna sobie uświadomić, że o zatrudnieniu przede wszystkim muszą decydować jej kwalifikacje, a nie stopień niepełnosprawności. W ten sposób osiąga się nie tylko niemal stuprocentową skuteczność w doborze pracownika na oferowane przez pracodawcę stanowisko, ale również (a może przede wszystkim) uczy się osoby niepełnosprawne, że mają one konkretne prawa na rynku pracy oraz że dysponują one umiejętnościami, które wyeksponowane mogą zadecydować o powodzeniu w trakcie ubiegania się o pracę. Świadomość ta ma szczególne znaczenie na otwartym rynku pracy.
   Zarówno z przytoczonych wcześniej wypowiedzi, jak i z tego przykładu na nowoczesne i profesjonalne podejście do zatrudnienia wynika, że pracodawcy szukają osób po prostu kompetentnych i odpowiednich na dane stanowisko. Wydaje się, że w tym świetle, jednym z elementów zwiększenia aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych jest uświadamianie zarówno im, jak i potencjalnym pracodawcom, że w przypadku osób niepełnosprawnych, tak jak i w przypadku osób zdrowych, najważniejszym elementem procesu, na który składa się kształcenie, poszukiwanie i ubieganie się o pracę jest uwypuklanie kompetencji przyszłego pracownika. Nie należy zatem promować takich, czy innych form zatrudnienia tylko ze względu na ich przydatność dla osób niepełnosprawnych, ale trzeba promować takie postawy, które doprowadzą do tego, żeby pracodawca postrzegał niepełnosprawnego pracownika jako osobę odpowiednią na dane stanowisko. Może się wydawać to trudnym zadaniem, ale w lubelskiej Agencji to się udaje. Jej doświadczenie mogłoby być świetną podstawą do założenia filii lokalnej na terenie powiatu kraśnickiego.
   Istnieje więc solidna podstawa do zbudowania doskonałych praktyk za równo szkoleniowych, jak i zatrudnieniowych dla młodzieży niepełnosprawnej. Jednak na tym nie należy poprzestawać, bowiem jedynie rozwijanie działalności oraz uelastycznianie oferty w zależności od lokalnych potrzeb może dać wymierne rezultaty. Ponadto, od jednostek zaangażowanych w edukację młodych niepełnosprawnych należy wymagać większej skuteczności w zakresie zarządzania informacją. Pełny i równy dostęp do informacji na te mat szkoleń jest warunkiem koniecznym do powodzenia w przeprowadzaniu programów podnoszących kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych. Okazuje się, że członkowie społeczności, która mogłaby zbudować doskonałą sieć współpracy instytucjonalnej w zakresie szkolenia oraz zatrudniania nie pełnosprawnych (wiele Zakładów Pracy Chronionej, życzliwe osoby w wielu instytucjach, świadomość istnienia wielu problemów i braków, liczne organizacje pozarządowe, które jednak nie wiedzą o swoim istnieniu i nie tworzą wspólnej platformy działania) nie wychodzą w wielu sytuacjach poza "swoje podwórko". Być może przez nieufność, a może jedynie z braku dostatecznej informacji.
   Działalność lubelskiej Fundacji jest przykładem owocnego zaprzęgnięcia funduszy unijnych w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Udało się jej stworzyć profesjonalny zespół tam, gdzie sytuacja nie rokowała pozytywnie. Mimo częstych obaw, związanych z profesjonalizacją działań trzeciego sektora, ożywienie panujące w doskonale naoliwionej maszynie, jaką jest Fundacja Fuga Mundi, pokazuje, że w dziedzinie takiej, jak pośrednictwo zatrudnienia, jest ona atutem. Jego wartość potwierdza fakt, iż klienci odwiedzający Agencję, przyszli do niej zawiedzeni uprzednią wizytą w Urzędzie Pracy. Okazało się zatem, że w tym przypadku, organizacja pozarządowa ma więcej do zaoferowania lokalnej społeczności, niż instytucja powołana przez państwo.

Publikacja: Giermanowska E. (red.) "Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia", Warszawa 2007, s.332-334.

AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

   [...] Stowarzyszenia rzadko decydują się na samodzielne włączanie w rynek pracy. W naszych badaniach stwierdziliśmy istnienie kilku Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz interesującą inicjatywę utworzenia w 2004 roku w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej; Agencji Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi w Lublinie [...].

Fragment z publikacji "Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia"red. Ewa Giermanowska, Warszawa 2007, s. 191

   Konferencje i seminaria:

   Projekt "Mapa drogowa do pracy", który realizuje nasza Agencja Zatrudnienia prezentowany był także:

 1. Na konferencji "Rozwój Zasobów Ludzkich - doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce" - zorganizowanej w dniu 05 lipca 2006 roku, przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
 2. Na seminarium "Realne możliwości dofinansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw" - organizatorem spotkania w dniu 28 czerwca 2006 roku, był Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan" oraz Lubelskim Forum Pracodawców;
 3. Na konferencji "Wymiana doświadczeń i poglądów z zakresu łagodzenia bezrobocia i jego skutków w Polsce i na Ukrainie" - zorganizowanej w dniach 26-29 czerwca 2006 roku, przez Wojewódzki Urząd Pracy;
 4. Na konferencji "Strategia działania na polu polityki społecznej - przyszłe kierunki" - zorganizowanej w dniach 23-25 czerwca 2006 roku, przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;
 5. Na konferencji "Bądźmy Razem" - zorganizowanej w dniu 21 czerwca 2006 roku, przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie;
 6. Na konferencji "Razem w pracy - Razem w życiu" - organizatorem konferencji w dniu 20 czerwca 2006 roku był Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego;
 7. Na konferencji "Mapa drogowa do pracy" - zorganizowanej przez Fundację Fuga Mundi w dniu 29 marca 2006 roku;
 8. Na konferencji "Rozwój Zasobów Ludzkich, doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce" zorganizowanej w dniu 27 marca, przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz na wielu innych spotkaniach z przedstawicielami m.in. Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2021r.
Stronę odwiedzono 20723724, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON