Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Porady prawne

Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje szereg przywilejów przewidzianych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednym z tych przywilejów są przysługujące pracodawcom refundacje.

Pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne przez okres co najmniej 36 miesięcy, może otrzymać na wniosek zwrot ze środków PFRON następujących kosztów:

Zwrot niniejszych kosztów dotyczy:

Zwrotu dokonuje starosta. Są one zwracane na mocy umowy pomiędzy starostą a pracodawcą. Pracodawca składa wniosek o zwrot kosztów, po negocjacjach zawiera umowę ze starostą i po poniesieniu kosztów występuje o uruchomienie środków.

Dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne.

Część składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez pracodawcę z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej może zostać sfinansowana ze środków publicznych, odpowiednio przez PFRON lub budżet państwa. Rodzaj dofinansowywanych składek i źródło ich finansowania zależy od ilości zatrudnianych przez pracodawcę osób i ich stopnia niepełnosprawności.

W stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, składkę emerytalną finansuje:

w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, składkę emerytalną finansuje:

składkę chorobową (należną w całości od pracownika) finansuje PFRON,
składkę rentową w części należnej od pracodawcy - finansuje budżet państwa.
składkę wypadkową (należną w całości od pracodawcy) finansuje PFRON

w zakładach zatrudniających co najmniej 25 pracowników (w tym co najmniej 6 proc. osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności):
składkę emerytalną w obydwu częściach finansuje PFRON
składkę wypadkową należną od osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności finansuje budżet państwa.

Dofinansowanie wynagrodzeń.

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (za wyjątkiem pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników i nie osiągających 6 procentowego progu zatrudnienia osób niepełnosprawnych) przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń w kwocie:

Pracodawcy zatrudniającemu do 25 pracowników oraz zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6 procentowy próg zatrudnienia osób niepełnosprawnych przysługuje dofinansowanie w wysokości:

Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej kwoty dofinansowania przysługują w wysokości 100 % kwot wymienionych powyżej, a w wypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe oraz niewidomych, kwotę tą zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia.

Ustawodawca zastrzega, że kwota dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.

Dofinansowanie jest wypłacane przez PFRON przez okres roku. Po upływie tego okresu pracodawca może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie wypłacania dofinansowania.

Zwrot podwyższonych kosztów zatrudnienia

Zasady zwrotu podwyższonych kosztów przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Aby uzyskać zwrot wspomnianych kosztów, przedsiębiorca musi udokumentować ich poniesienie.

Rozporządzenie stanowi, iż przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych rozumie się:

 1. obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych:
  • zwiększony czas wykonywania czynności pracy przez zatrudnione osoby niepełnosprawne,
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy,
  • zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,
  • 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek,
  • zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
  • zwiększona absencja chorobowa,
  • zwiększone zużycie materiałów i surowców,
 2. koszty zatrudniania pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym,
 3. koszty adaptacji pomieszczeń,
 4. koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku osób niepełnosprawnych.

Koszty mogą być rozliczane w dwojaki sposób:

W pierwszym przypadku maksymalna wielkość pomocy wynosi:

W drugim wypadku maksymalna wielkość pomocy wynosi:

Dla osób dotkniętych chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, epilepsją oraz osób niewidomych stawki te są podwyższone i wynoszą:

Zwrot kosztów na przystosowanie miejsc pracy.

Zwrot powyższych kosztów regulowany jest przez rozporządzenie Ministra polityki społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawca może ubiegać się o zwrot następujących kosztów:

 1. poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb.
 2. zwrot kosztów przystosowania stanowiska obejmuje następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

  • zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z przystosowaniem stanowiska,
  • wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy
  • w celu umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.

  Ponadto wartość zakupu lub wytworzenia środków trwałych, zostaje pomniejszona o wartość takich samych środków trwałych, jeżeli stanowiłyby wyposażenie stanowiska osoby niebędącej osobą niepełnosprawną, gdyby taka osoba była zatrudniana na tym stanowisku.

  Można ubiegać się także o zwrot następujących kosztów:

 3. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie, obejmuje on zakup materiałów oraz koszty robót budowlanych dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu, stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie
 5. zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831220, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON