Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Osoba bezrobotna jako wolontariusz.

   Jedną z funkcji, jaką może spełniać działalność wolontariacka jest aktywizacja zawodowa osób, które przez dłuższy czas nie podejmowały zatrudnienia. W takim wypadku wolontariat służy przygotowaniu do aktywności zawodowej, ewentualnie także - wdrożeniu w przyszłe obowiązki pracownicze. Warto pamiętać, że podjęcie wolontariatu nie zmienia statusu ani uprawnień osoby bezrobotnej.
   Bezrobotny będący wolontariuszem, posiadający jednocześnie prawo do zasiłku, nie traci go, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych z tą ustawą.
   Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy tylko stosunkiem cywilnoprawnym, a wykonywane przez wolontariusza świadczenie na rzecz korzystającego jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, a nie świadczeniem b w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie.
   Wolontariat jest formą aktywności zawodowej, którą wolontariusz będzie mógł wykazać się podczas poszukiwania zatrudnienia. Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego jego świadczenie nie będzie wpływało na przyszłe uprawnienia pracownicze np.: na długość przysługującego pracownikowi urlopu macierzyńskiego. Okres pracy w charakterze wolontariusza nie ma też wpływu na uzyskanie prawa do renty lub emerytury oraz na wysokość tych świadczeń, ponieważ nie jest on zaliczany do okresów składkowych ani nieskładkowych.

Źródła:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
- http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,378.html

Karolina Cholewa - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831250, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON