Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat pracowniczy jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

   Wolontariat może być formą aktywności nie tylko dla osób dysponujących dużą ilością wolnego czasu. Może on bowiem służyć jako metoda podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych doświadczeń oraz kompetencji i umiejętności interpersonalnych przez pracowników firm.
   Taką możliwość daje im tzw. wolontariat pracowniczy. Jest to forma działalności wolontariackiej wiążąca się bowiem z ideą społecznej odpowiedzialności (z ang. Corporate Social Responsibility) i społecznego zaangażowania biznesu. Dzięki tej koncepcji przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami społecznymi. Strategia społecznej odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa wyznacza zatem ramy dla tworzenia i wdrażania programów wolontariatu pracowniczego.
Realizując takie programy firma pomaga w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej. W praktyce oznacza to współpracę z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu różnych projektów. Wkład strony "biznesowej" w tym wypadku wykracza daleko poza wsparcie finansowe. Firmy udostępniają bowiem swoje zasoby wiedzy oraz czas swoich pracowników zaangażowanych osobiście w realizację projektów. W ten sposób następuje nawiązanie dialogu firm, ich pracowników, organizacji społecznych, ich podopiecznych i mieszkańców oraz aktywizacja zasobów już istniejących w regionie. W efekcie podnosi się poziom świadomości społecznej pracowników, ale również i kontrahentów oraz klientów firmy. Firma nie tylko stymuluje gospodarczy rozwój regionu i zapewnia miejsca pracy, ale również dając dobry przykład, edukuje społeczeństwo i popularyzuje postawy dobroczynne.
   Specyfika wolontariatu pracowniczego polega zatem na udziale pracodawcy w jego stymulowaniu i - do pewnego przynajmniej stopnia - organizowaniu. Pracodawca zachęca pracowników do wolontariatu poprzez wykorzystanie różnych kanałów komunikacji firmy. Firma może wspierać pracownika w tych działaniach na wiele sposobów: np. deleguje pracownika do pracy wolontarystycznej w czasie pracy, udziela pracownikowi kilku godzin dodatkowego urlopu, przekazuje pomoc rzeczową lub wsparcie logistyczne i finansowe dla organizacji, w której pomaga pracownik.
   Z realizacji programów wolontariatu pracowniczego płyną korzyści zarówno dla firmy jak i pracownika.
Dla firmy:

Dla pracownika:

   W Polsce wolontariat pracowniczy jest zjawiskiem stosunkowo nowym w porównaniu z krajami starej Unii Europejskiej. Nie mniej jednak polskie firmy zaczynają angażować się w tego rodzaju programy i doceniać ich pozytywny wpływ na wizerunek, a w konsekwencji na rynku. Z ich dotychczasowych doświadczeń wynika, że kierunki rozwoju programów społecznych powinien wynikać z potrzeb firmy, jej kultury organizacyjnej oraz potrzeb i oczekiwań pracowników.

Źródła:
www.pozytek.gov.pl
www.unitedway.org.pl

Karolina Cholewa - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831260, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON