Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wolontariat, a uregulowania prawne

    Wprowadzona ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku reguluje zasady świadczenia usług woluntarystycznych. Ustawa jasno określa podmioty na rzecz, których mogą być wykonywane tego typu świadczenia, są nimi: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne im podległe, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej ( art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 2 omawianej ustawy), osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego ( art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy). Ustawodawca nie zalicza do usług woluntarystycznych darmowych świadczeń wykonywanych na rzecz: prywatnych i państwowych podmiotów gospodarczych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zapis ten, więc "obala" ogólne istniejące wyobrażenie, iż praca wykonywana dla jakiegokolwiek podmiotu w sposób darmowy jest wolontariatem.
   Ustawodawca precyzuje ponadto sposób zawierania porozumień z wolontariuszami. Świadczenie usług przez wolontariusza na rzecz danej organizacji przez okres dłuży się niż 30 dni lub na czas nieokreślony powinno być zawarte na piśmie. Pozwala to na jasne sprecyzowanie zakresu wykonywanych przez niego obowiązków oraz na określenie, w jaki sposób i kiedy mają być wykonane świadczenia. Ustawa nakłada także inne obowiązki na "korzystających", czyli na organizacje i instytucje, które korzystają z usług wolontariuszy. Należą do nich: obowiązek informowania o ryzyku dla zdrowia, jakie jest związane z wykonywaną przez nich pracą, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ubezpieczenie wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków ( w przypadku, gdy wolontariusz świadczy usługi przez okres nie dłuży się niż 30 dni lub na czas nieokreślony), pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem wolontariuszy oraz z tytułu odbywanych przez nich podróży służbowych.
   Powyższe unormowania prawne powodują, że czynności świadczone przez wolontariuszy zgodnie z omawianą ustawą są chronione prawem, a w razie wystąpienia konfliktów pomiędzy "korzystającym" a wolontariuszem istnieje możliwość ich rozwiązania na drodze prawnej. Ustawodawca dzięki temu chroni prawa wolontariuszy, a nakładając obowiązek zapewnienia ubezpieczenia wolontariusza oraz zwrotu poniesionych przez niego kosztów związanych z wykonywaną pracą traktuje go w pewien sposób jako pracownika danej organizacji czy instytucji.

Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846749, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON