Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Prospołeczność a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych.

   Zagadnienia dotyczące jakości życia związane są głównie z potrzebami akcentowanymi przez ludzi. Ludzkie życie jest pewną wartością, a w dążeniu do tego by trwało jak najdłużej towarzyszy mu poczucie by było ono także jakościowo dobre. Potrzeby ludzkie wykraczają jednak poza chęć przedłużenia swego życia, pytania dotyczące godności życia umieszczone są w świecie aksjologii, a więc wartości, szczególnie znaczących dla ludzkości. Z tego wynika, iż nie mówimy o jakości życia tylko, tylko poczuciu jego jakości, które zależy od struktury potrzeb człowieka, jego wychowania, kultury w której żyje oraz doświadczeń życiowych. Poczucie jakości ma charakter dynamiczny, jest zmienne w ciągu całego życia, zależy od warunków ekonomicznych i psychologicznych, pasji i realiów otaczającego świata.
   Głównie poczucie jakości życia związane jest ze relacjami społecznymi z innymi ludźmi, sukcesami, zdobywanymi umiejętnościami. Jednostka, poprzez kontakty z innymi oraz chęć działania odczuwa zadowolenie, a co za tym idzie określa swe poczucie jakości życia. Zadowolenie z życia jest zdeterminowane akceptacją ze strony społeczeństwa, w którym żyjemy, poczuciem miłości i potrzebą bycia kochanym. Zaspokajanie tych potrzeb następnie zaspokaja poczucie jakości z życia, a do tego przyczyniają się także zachowania prospołeczne. Człowiek niepełnosprawny ze względu na ograniczenia wynikające z niepełnosprawności stara się poszukiwać i budować poczucie jakości życia i zadowolenia, poprzez funkcjonowanie w społeczeństwie, udzielanie się w akcjach społecznych, wolontariacie. Wszyscy szukają poczucia akceptacji i życzliwości wynikające z działania na rzecz innych ludzi. Postawa i potrzeba miłości innych poparta akceptacją i otwartością na drugiego człowieka potrzebującego pomocy, jest bodźcem do rozwoju, jest jednym z wyznaczników poczucia zadowolenia z działań podejmowanych w życiu. Ważne w relacjach społecznych i działaniu na rzecz innych jest także respektowanie i uznanie równych praw oraz otwartość na partnerskie relacje międzyludzkie (por. Sękowski, 2006, s. 29-37). Wynikiem poszukiwań i rozważań nad jakością życia było wyodrębnienie następujących wskaźników kształtujących jego oceny między innymi: dobrostan psychiczny, osobiste zadowolenie, relacje społeczne, zatrudnienie, możliwość wyboru, autonomia, dostosowanie do życia w społeczności, akceptacja społeczna, rozwój osobisty i spełnienia oraz otrzymywane wsparcie (Smoleń 2004, za Sękowski 2006, s. 31).
   Źródłem satysfakcji z życia jest fakt bycia potrzebnym, a to podkreślają w rozmowach nasi wolontariusze, opowiadający o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem. Zachowania pomocne, wolontarystyczne są to działania ukierunkowane w dużej mierze na pomoc innym, wzmocnienie korzyści drugiego człowieka. Udzielna pomoc przez wolontariuszy może być w formie materialnej, jak na przykład pomoc w wykonaniu określonego zadania, bądź też psychicznej, jak na przykład wsparcie emocjonalne. Wszystkie działania prospołeczne są ukierunkowane na korzyści płynące na rzecz innych osób, danej społeczności, grupy społecznej bądź też indywidualnej jednostki (por. Wojcieszke, 2002, s. 313-321). Wszystkie podobne zachowania wpływają w pewien sposób na poprawę oceny własnej wartości, na osobistą satysfakcję z wykonywanego zadania, a pośrednio na poczucie jakości własnego życia.

Sękowski, A. (2006). Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób Niepełnosprawnych. (w:) Z. Palak (red.) Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. UMCS: Lublin.
Wojcieszke B.(2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Scholar: Warszawa


Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831105, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON