Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Ubezpieczenie wolontariuszy - ciąg dalszy...

   W poprzednich tekstach zajęliśmy się sprawą ubezpieczeń wolontariuszy, mianowicie zdrowotnych oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dziś chciałabym poruszyć jeszcze jedną istotną kwestię związaną z tym zagadnieniem, a dotyczącą ubezpieczenia społecznego i od odpowiedzialności cywilnej.
   Zarówno organizacja, jako podmiot korzystający z usług wolontariusza, jak i on sam, nie opłacają składek na ubezpieczenie społeczne, czyli: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. "Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy, a nie świadczeniem pracy" (za Gluziński., 2005 r., s. 91).
   Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, nie mówi o obowiązku ani możliwości objęcia danym ubezpieczeniem wolontariusza. W związku z tym, wolontariat nie jest zaliczony do okresów składkowych ani nieskładkowych, nie jest też zaliczany do stażu pracy, nie wpływa na urlop wypoczynkowy, nie ma także związku z uzyskiwaniem renty czy emerytury.
   Drugie z ubezpieczeń, wymienionych powyżej, nie jest uregulowane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jednakże wolontariusz jest jedną ze stron umowy cywilnoprawnej, to znaczy wiąże go z organizacją porozumienie o wykonywaniu świadczeń, wolontarystycznych, co za tym idzie może odpowiadać za niewykonanie zobowiązania wynikającego z danej umowy. Czasami, więc, organizacje rozważają, przed przystąpieniem do konkretnego, ważnego zadania wykonywanego przez wolontariuszy, możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyć może się również i sam wolontariusz, jednakże dana decyzja zarówno jednej jak i drugiej strony jest nieobowiązkowa (por. A. Gluziński, 2005, s. 91-92)

Bibliografia:
A. Gluziński (2005). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Centrum Doradztwa i Informacji Difin: Warszawa.

Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831236, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON