Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Czym jest działalność pożytku publicznego i wolontariat

   Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku) obejmuje swoim zakresem wszystkie organizacje pozarządowe w definicji jako najważniejsze zostały wymienione fundacje i stowarzyszenia), jak również inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Należy jednak zauważyć, że przepisy działu II Ustawy dotyczące działalności pożytku publicznego stosuje się nie do wszystkich organizacji pozarządowych (wyłączone zostały fundacje tworzone przez partie polityczne i fundacje utworzone przez samorząd terytorialny i Skarb państwa) oraz kościelnych (wyznaniowych) jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a jedynie do takich, których cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego. Ustawa reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, tryb reguły, i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego oraz nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
   Ustawa wprowadza pojęcie pożytku publicznego, za którą uznano działalność prowadzoną w sferze zadań publicznych obejmujące następujące zadania, a mianowicie: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową dla osób pozostających bez pracy; działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn; naukę, edukację, wychowanie; promocję i organizację wolontariatu jak i wiele innych zadań. Ustawa po raz pierwszy prawnie definiuje pojęcie wolontariatu. Zgodnie z art. 2, pkt. 3 Ustawy, wolontariuszem jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepisy ustawy w sposób jednoznaczny definiują, w jakich obszarach można angażować ochotników. Określone zostały rodzaje palcówek i instytucje, które mogą w codziennej działalności korzystać z pomocy wolontariuszy i w jaki sposób współpraca z nimi powinna być zorganizowana.
   Według ustawy wolontariusze mogą wykonywać, działania odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wyżej wymienionych w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego. Wolontariusze mogą świadczyć pracę na rzecz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, oraz na rzecz organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.Magdalena Ciesielska - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20830975, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON