Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Jakie ubezpieczenia przysługują wolontariuszowi?

   Często organizacje i instytucje mają obawy związane z przyjęciem osoby pracującej w charakterze wolontariusza, które związane są z kwestią jego ubezpieczenia. Zasadniczo podmiot korzystający ze świadczeń wolontariusza ma możliwość ubezpieczenia go: ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
   Ubezpieczeniem zdrowotnym wolontariusz może być objęty przez podmiot korzystający ze świadczeń wolontariuszy tylko wtedy, gdy nie jest on już objęty takim ubezpieczeniem z innego tytułu. Na przykład jeżeli wolontariuszem w danej organizacji zostaje student, nie jest konieczne ani też możliwe opłacanie za niego składek ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ ma on opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne przez swoją uczelnię. Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku nie nakłada obowiązku objęcia tego rodzaju ubezpieczeniem, ale daje taką możliwość. Korzystający może zatem zapewnić opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszowi, który nie jest objęty takim ubezpieczeniem prze inną instytucję lub organizację.
   W przypadku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wspomniana wyżej ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa, kiedy podmioty korzystające mają obowiązek wykupić polisę NNW. Dzieje się tak wtedy gdy, wolontariusz wykonuje swoje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W pozostałych przypadkach tzn. gdy wolontariat trwa dłużej niż 30 dni wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów. Jest on wówczas objęty ubezpieczeniem na podstawie ustawy z dnia 27 września 2002 roku o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach i w związku z tym organizacja korzystająca z jego świadczeń nie ma obowiązku dokonywać ubezpieczenia tegoż wolontariusza.
   Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Tego typu ubezpieczeniem wolontariusz ma obowiązek być objęty w przypadku, gdy wykonuje swoje świadczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka). Obowiązek ten reguluje    Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dodatkowo obowiązek ubezpieczenia wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej spoczywa na publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, co jest regulowane przez Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. W przypadku pozostałych podmiotów korzystających z pomocy wolontariuszy uregulowania prawne nie narzucają obowiązku zapewnienia wolontariuszowi tego rodzaju ubezpieczenia.


Katarzyna Pecyna - Koordynator zatrudnionych wolontariuszy 27.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20831027, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON