1 procent
zobacz >>>

REGULAMIN WYJAZDU PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

realizowanego w Projekcie pt. „4 Kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Organizator – Fundacji Fuga Mundi, ul. Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin.
 2. Projekt – projekt "4 Kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi, Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Łódzkim oraz Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Wyjazd – 7-dniowy wyjazd preorientacji zawodowej, zorganizowany w okresie wakacyjnym,
  tj. w lipcu lub/i sierpniu 2012 r.
 4. Uczestnik wyjazdu – Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny będzie u Organizatora oraz na stronie internetowej projektu
  – www.4kroki.ffm.pl

§ 2.

Wyjazd preorientacji zawodowej ma na celu pomóc uczestnikom wyjazdu w sprawach dotyczących wyboru zawodu, a w szczególności: wyrabianie pozytywnego stosunku do pracy, informowanie
o właściwościach i znaczeniu różnych zawodów oraz o warunkach kształcenia w różnych zawodach
i wymogach psychofizycznych, jakie stawia się kandydatom do określonego zawodu.

 

II. Rekrutacja kandydatów.

 

§ 3.

 1. Kandydat na Uczestnika Wyjazdu musi spełniać następujące kryteria formalne:
 2. jest w wieku powyżej 15 lat,
 3. posiada stopień niepełnosprawności ze względu na schorzenie narządu słuchu z ubytkiem słuchu powyżej 70 dB (zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowego Biura Audiofonologi, stwierdzone na podstawie audiogramu),
 4. posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 5. jest uczniem lub absolwentem następujących placówek edukacyjnych: gimnazjach przysposabiających do pracy, szkołach ponadgimnazjalnych, artystycznych, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodu,
 6. zamieszkuje na terenie Polski,
 7. złoży (osobiście lub pocztą) u Organizatora Deklarację udziału w Wyjeździe – Deklaracja udziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 8. w przypadku nieletniego kandydata, złoży Zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na Wyjazd – wzór Zgody na Wyjazd stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. jest uczestnikiem (beneficjentem ostatecznym) Projektu,

 

 1. Kandydat na Uczestnika Wyjazdu musi spełniać następujące kryteria merytoryczne:
  1. kandydat na uczestnika wyjazdu ma trudności w zaplanowaniu swojej kariery zawodowej,
  2. potrzeba pomocy w zaplanowaniu swojej kariery zawodowej została zdiagnozowana przez psychologa/doradcę zawodowego i zapisana w Indywidualnym Planie Działania Uczestnika Projektu.

 

 

§ 4.

 1. W celu prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu, doradca zawodowy i psycholog.
 2. Komisja  Rekrutacyjna zbiera  się  w  terminie  ogłoszonym  przez  Kierownika  Projektu.
 3. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika Projektu na Wyjazd.
 4. W wyborze kandydatów na Wyjazd, Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę;
 5. Kryteria merytoryczne, określone w § 3, pkt 2,
 6. Przebieg i rezultaty rozmowy kwalifikacyjnej z Uczestnikiem Projektu, zainteresowanym udziałem w Wyjeździe.
 7. Uczestnicy Projektu, którzy przeszli pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną, ale z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w Wyjeździe, zostają wpisani na listę rezerwową.
 8. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście zakwalifikowanych uczestników, na wolne miejsca wchodzą kandydaci z listy rezerwowej.
 9. Wybrani kandydaci na Wyjazd zostają skutecznie powiadomieni o tym fakcie drogą telefoniczną, mailową, przez SMS lub  w inny dostępny sposób.

10. Decyzje Komisji Rekrutacyjne są ostateczne. 

 

 

III. Prawa i obowiązki uczestników Wyjazdu.

 

§ 5.

Uczestnik Wyjazdu ma prawo do:

 1. Korzystania w pełni z merytorycznego programu, związanego z celem Wyjazdu, określonym
  w § 2 niniejszego Regulaminu,
 2. Bezpłatnego transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas Wyjazdu.

 

§ 6.

 1. Po zakwalifikowaniu się na Wyjazd, uczestnictwo w nim dla Uczestnika jest obowiązkowe.
 2. Usprawiedliwione będą jedynie przypadki: choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, nagłym zdarzeniem losowym.
 3. O niemożności wzięcia udziału w Wyjeździe należy niezwłocznie, osobiście lub telefonicznie, powiadomić Organizatora (Krochmalna 13/1, 20-401 Lublin, Tel. 81 534-82-90).
 4. Dokumenty usprawiedliwiające niemożność wyjazdu należy przedstawić w siedzibie Organizatora.
 5. Za wszelkie zniszczenia powstałe z winy Uczestnika wyjazdu, odpowiedzialność ponosi Uczestnik wyjazdu i jest zobowiązany uregulować wszelkie zobowiązania z tego wynikające.
 6. W przypadku opuszczenia Wyjazdu bez usprawiedliwienia, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów Wyjazdu.

 

 

IV. Prawa i obowiązki Organizatora Wyjazdu.

 

§ 7.

 1. Organizator Wyjazdu jest zobowiązany do:
  1. realizację merytorycznego programu, związanego z celem Wyjazdu, określonym w § 2 niniejszego Regulaminu,
  2. zapewnienia Uczestnikom opieki podczas Wyjazdu,
  3. zapewnienia Uczestnikom transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas Wyjazdu,
  4. ubezpieczenia Uczestników na czas trwania Wyjazdu.

 

 

 

 1. Organizator Wyjazdu ma prawo do wydalenia Uczestnika z udziału w Wyjeździe z powodu:
  1. notorycznego utrudniania realizacji programu Wyjazdu,
  2. spożywanie alkoholu lub przyjmowanie  innych  środków odurzających,
  3. niedostosowanie się do ogólnie przyjętych norm zasad społecznych,
  4. inne objęte przepisami prawa.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników wyjazdu.

 

 

V. Przepisy końcowe.

 

§ 8.

W przypadkach nieuregulowanych w/w Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Kierownik Projektu.

 

§ 9.

Uczestnik ma obowiązek przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o zmianie danych personalnych lub/i kontaktowych i wszelkich innych mogących mieć wpływ na udział w Wyjeździe.

 

§ 10.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w „Regulaminie wyjazdu preorientacji zawodowej”

 

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

                                                                                                                                              Zatwierdzam     

Koordynator  Projektu

Marek Piasecki    

 

 

Lublin, 16 lutego 2012 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18641376, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON