Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Prawo do pracy jest częścią składową ekonomicznych, społecznych i kulturalnych praw człowieka, które gwarantują realizację podstawowych potrzeb jednostki. Ich zaspokojenie umożliwia ludziom uzyskiwanie satysfakcji w poszczególnych dziedzinach życia osobistego i społecznego.
   Zdolność do pracy ludzi z niepełnosprawnością uwarunkowana jest przede wszystkim jak najwcześniejszą stymulacją rozwoju, niezbędną rehabilitacją, edukacją, kontaktem z grupą społeczną w warunkach integracji, umożliwianiem normalnego rozwoju osobowości społecznej m.in. poprzez aktywne życie i normalne traktowanie, orientacją zawodową prowadzoną od pierwszych lat nauki, możliwością korzystania z poradnictwa zawodowego i odpowiedniego szkolenia. Zdolność do pracy, przygotowanie do niej i gotowość jej podjęcia przez osobę z niepełnosprawnością zależą od całego ciągu, długotrwałych, ale skoordynowanych działań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i społecznych oraz sprzyjających warunków. Zależą od nich bardziej, niż od stopnia niepełnosprawności, który nie jest jedynym czynnikiem determinującym losy zawodowe człowieka. Z drugiej strony praca i związane z nią życie społeczne są niezbędnym warunkiem podtrzymywania sprawności i aktywności.
   Kompleksowy charakter poradnictwa zawodowego w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością musi uwzględniać złożoną specyfikę niepełnosprawności (m.in. długi okres dochodzenia do odpowiedniej, umożliwiającej podjęcie pracy, dojrzałości społecznej i sprawności psychofizycznej), dostarczenie pełnej informacji dotyczącej różnorodnych ofert oraz pomoc w wyborze pracy. Na podstawie wnikliwej charakterystyki kandydata do pracy poszukuje on odpowiedniej dla niego oferty oraz programuje ewentualne szkolenie i towarzyszy w pierwszym okresie zatrudnienia.
   Sytuacja na rynku pracy nie jest zadowalająca. Wielu ludzi zdrowych nie może uzyskać zatrudnienia. Zakłady pracy są likwidowane lub zmieniają charakter działalności, również te zatrudniające osoby niepełnosprawne. Ofiarami likwidowanych stanowisk pracy zostają często osoby niepełnosprawne mające małą szansę na ponowne zatrudnienie ( Postępy w Rehabilitacji, K. Jobkiewicz i in." Nowe problemy socjalne osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego"1994, suplement).
   W świetle przeprowadzonych analiz szczególnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja niepełnosprawnej młodzieży wiejskiej. Można mówić w ich przypadku o spotęgowaniu trudności w uzyskaniu wykształcenia, zawodu a zwłaszcza pracy ( co druga osoba niesprawna nie uczy się, w Warszawie -co piąta). Stwierdzono, że znaczna część młodzieży przebywa bezczynnie w domach. Cześć młodzieży pobiera renty inwalidzkie, reszta pozostaje na utrzymaniu rodziny. Przyczynę, dla której w dużej mierze pozostają bierni w zawodowo stanowi często zły stan zdrowia, ale też brak odpowiedniego wykształcenia, a zwłaszcza zawodu. Udowodniono, że w przypadku osób z ograniczoną sprawnością posiadanie zawodu znacznie sprzyja przystosowaniu, nawet w warunkach dużego ograniczenia sprawności. Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne mogły zdobyć wykształcenie, konkretny zawód, następnie dostosowane miejsca pracy. Zapewnienie zabezpieczenia materialnego w postaci rent nie rozwiązuje problemu. Aktualnie większość dostępnych miejsc pracy nie przynosi spodziewanego zadowolenia. Praca w mniejszym wymiarze godzin, lżejsza, chałupnicza nie cieszy się uznaniem, głównie z tego względu, że są nisko płatne, mało ambitne i nie rozwijają zainteresowań oraz nie stwarzają interesujących perspektyw na przyszłość i pogłębiają poczucie izolacji społecznej.
   Istotny problem stanowi niewystarczająca liczba szkół dla osób z ciężkimi dysfunkcjami oraz wyposażenie tych szkół w odpowiedni sprzęt, pomoce naukowe oraz niezbędne urządzenia jak windy, podjazdy. Według C. Safilios "Żadne społeczeństwo nie odniosło dotąd pełnego sukcesu w organizowaniu systemu rehabilitacji prowadzącej do efektywnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych w całokształt życia społecznego" ( E. Gorczycka, Przystosowanie młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu do życia społecznego, 1981, PZWL Wawa). Nie mniej jednak jest to szerokie pole do działania i współpracy w wielu obszarach dla wielu instytucji.

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702027, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON