Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zakłady aktywności zawodowej

   Stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997r., poz. 776, ze zmianami), powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjne i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, po spełnieniu określonych wymogów i warunków.
   Szczegółowe zasady, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej, w tym czas pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, stosunek liczby osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności, oraz cele, na które mogą być przeznaczone dochody z działalności zakładu aktywności zawodowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 6 z 2000r. poz. 77 z późniejszymi zmianami).
   Zakłady aktywizacji zawodowej stanowią jeden z podstawowych działań na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
   Zakłady aktywności zawodowej są zakładami pracy zatrudniającymi osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Praca oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna, którą zapewniają te zakłady pomaga w prowadzeniu życia odpowiadającego możliwościom osób niepełnosprawnych. Poprzez rehabilitację zawodową i społeczną, którą zapewniają zakłady aktywności zawodowej niepełnosprawni przechodzą etap przygotowania do życia w otwartym środowisku oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.
   Zakłady aktywizacji zawodowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   Koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej obejmują: dofinansowanie uzyskiwanego z pracy w działalności gospodarczej zakładu wynagrodzenia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% najniższego wynagrodzenia pracowników określonego w odrębnych przepisach, w proporcji do określonej w ich umowie o pracę części wymiaru czasu pracy określonego w ustawie, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej, koszty materiałów, energii, usług materialnych, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi, koszty transportu i dowozu osób niepełnosprawnych, koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy, należne od pracownika i pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników, naliczone od kwot wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych, dokonywane na podstawie odrębnych przepisów.
   Czas pracy zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie. Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności może być na wniosek zespołu programowego, zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie.
   Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie, a na wniosek służb rehabilitacyjnych zakładu - nie więcej niż 120 minut dziennie.
   Stosunek osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

  1. 2,5 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą,
  2. 3,0 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność usługową,
  3. 2,75 do 1, jeżeli zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową.

   Proces rehabilitacji w zakładzie aktywności zawodowej odbywa się zgodnie z opracowanym przez radę programową programem, który obejmuje zarówno rehabilitację zawodową, jak i społeczną oraz leczniczą zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.
   Program powyższy obejmuje: zakres i metody opanowania przez osoby niepełnosprawne sprawności niezbędnych w pracy, zakres dostosowania technologii z określeniem rodzajów czynności i oprzyrządowania stanowisk pracy przystosowanych do indywidualnych możliwości niepełnosprawnych pracowników oraz zakres i metody przewidywanej poprawy u zatrudnionych osób niepełnosprawnych sprawności psychofizycznych, zaradności osobistej i funkcjonowania społecznego w społeczeństwie. Zespół programowy określa możliwości i umiejętności pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz opracowuje, z udziałem osoby niepełnosprawnej, indywidualny program rehabilitacji, służący osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Zespół programowy dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników, a także w miarę potrzeb koryguje programy. W stosunku do pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik zakładu przy pomocy zespołu programowego oraz z udziałem tych pracowników dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy. Na podstawie planu, kierownik zakładu wspiera zatrudnioną osobę zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy, współpracując w tym zakresie z właściwym dla miejsca zamieszkania pracownika starostą.
   W zakładzie aktywności zawodowej tworzony jest zakładowy fundusz aktywności, którego środki przeznaczone są na następujące rodzaje wydatków: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomoc w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do pracy poza zakładem i wyrównaniu ich szans w nowym miejscu pracy, pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub podejmują świadome decyzje dotyczące samodzielnego życia, rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, oraz pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
   Z danych PFRON wynika, że w naszym regionie w 2005r. powstał drugi zakład aktywności zawodowej, w związku z czym powstało 25 nowych miejsc pracy. Dwa zakłady aktywności zawodowej zatrudniają 67 osób, w tym 46 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
   Zdecydowana większość niepełnosprawnych nie ma większych szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy, nie mniej jednak działalność zakładów aktywności zawodowej ma wyraźny wpływ na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

Halina Dziurdzińska - specjalista ds. spraw rehabilitacji zawodowej,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702195, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON