Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Europejski Fundusz Społeczny wobec poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych.

   Celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju jej poszczególnych krajów członkowskich. EFS jest jednym z czterech funduszy strukturalnych UE oraz zasadniczym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudniania. Ponad 90% środków z tych funduszy przeznaczonych jest na finansowanie projektów zgłoszonych przez władze państw członkowskich. 10% przeznaczonych jest na inicjatywy wspólnotowe, czyli programy realizowane na terenie całej Unii (np. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL dotycząca zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy wobec osób zatrudnionych i poszukujących pracy). Środki z EFS wykorzystywane są na walkę z długotrwałym bezrobociem.

   Funkcjonowanie funduszy strukturalnych (w tym również EFS) opiera się na czterech głównych zasadach:

   Komisji Europejskiej, władz kraju członkowskiego oraz władz regionalnych i lokalnych).

   Europejski Fundusz Społeczny został powołany w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej, a każde jego działanie opiera się na czterech filarach polityki zatrudnienia:

   Priorytety EFS wyznaczone przez Radę Europejską, koncentrują się na pięciu najważniejszych zadaniach (tzw. obszarach wsparcia), w ramach, których realizowane są działania:

  1. Aktywna polityka rynku pracy;
  2. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczania społecznego;
  3. Kształcenie ustawiczne;
  4. Doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości;
  5. Aktywizacja zawodowa kobiet poprzez zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

   Sektorowy Program Operacyjny "Rozwój Zasobów Ludzkich" (SPO RZL) to jeden z pięciu programów sektorowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych przez Polskę zgodnie z Zasadą Programowania w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.    Koncentruje się on na w/w obszarach wsparcia, w ramach których realizowane są działania EFS. Cele SPO RZL to "nauka-szkolenie-praca", natomiast głównym założeniem programu jest budowanie społeczeństwa otwartego i wykształconego, zapewnienie mu warunków do rozwoju poprzez naukę, szkolenie i pracę.

   SPO RZL składa się z Priorytetów, które dzielą się na poszczególne Działania:

   Priorytet I: Aktywna polityku rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, działa poprzez:

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy;
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży;
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia;
Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka;
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

   Priorytet II: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, odbywa się poprzez:

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie;
Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy;
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki;
Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych.

   Włączenie się Polski do UE w 2004 roku otworzyło przed nami możliwości aktywnego oddziaływania na zmianę sytuacji zawodowej w naszym kraju, pozwoliło także kompetentnie podjąć działania zmierzające do pomocy osobom szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym - do których bez wątpienia należą długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne. Identyfikacja ich potrzeb pozwala na prowadzenie bieżących oraz zaplanowanie dalszych działań, z zakresu szeroko rozumianej integracji, w ramach programów operacyjnych funduszy strukturalnych, które choć narzucają wiele formalnych i sztywnych obostrzeń, to jednak wyposażają w środki i instrumenty niezbędne do aktywnej polityki rynku pracy. Myślę, że bliższe poznanie zarówno zadań EFS jak i przybliżenie opisu Działań 1.4 oraz 1.5 w ramach SPO RZL, na których koncentruje się praca specjalistów w naszej Agencji Zatrudnienia pozwoli lepiej zrozumień i całościowo spojrzeć na realizowane działania w kontekście poradnictwa zawodowego i psychologicznego dla osób niepełnosprawnych. Dlatego zachęcam do lektury kolejnego artykułu, w którym postaram się zgłębić tę tematykę i opisać charakterystykę rynku pracy i działań kierowanych do bezrobotnych osób niepełnosprawnych - szczególnie tych pozostających długotrwale bez pracy.

Źródła:
"Europejski Fundusz Społeczny w Polsce" broszura dla jednostek samorządu terytorialnego wydana przez MGiP.
"Doradztwo Zawodowe dla osób bezrobotnych" materiały szkoleniowe dla studentów WSNS w Lublinie - mgr Katarzyna Kępa

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19721415, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON