1 procent
zobacz >>>

Kompetencje i kwalifikacje psychologa uczestniczącego w orzekaniu o niepełnosprawności - propozycje

   Psycholog, który aktywnie uczestniczy w posiedzeniach zespołu orzekającego o niepełnosprawności ma za zadanie przedstawić swoją niezależną opinię dotyczącą ograniczeń i trudności, na które napotyka osoba ubiegająca się o status niepełnosprawnej w określonych sferach. Jednocześnie psycholog dokonuje oceny wyłącznie tego, w jakim zakresie i stopniu zaburzenia natury psychologicznej wpływają na powstawanie trudności w funkcjonowaniu codziennym. Tym samym nie wypowiada się na temat trudności wynikających z przyczyn poza psychologicznych, pozastawiają w tej kwestii decyzję innym specjalistom.
   Zadania psychologa w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności wymagają od niego zarówno dobrej znajomości odpowiednich przepisów dotyczących procedur orzekania jak i wiedzy oraz kompetencji w pogranicza różnych dziedzin psychologii.
   Wśród podstawowych działów psychologii, które są istotne w przypadku psychologów uczestniczących w orzekaniu o niepełnosprawności należy wymienić:
-psychopatologia, psychologiczne koncepcje zaburzeń,
-psychologia rozwojowa,
-neuropsychologia,
-psychologia zdrowia, zwłaszcza zagadnienia dotyczące związków pomiędzy chorobą somatyczną a zdrowiem psychicznym i funkcjonowaniem poznawczym,
-metody diagnozy psychologicznej i standardy postępowania diagnostycznego.
   Jest to bardzo szeroki zakres kwalifikacji wymagany od psychologa rzecznika, stąd niezbędny jest odpowiedni staż zawodowy - minimum trzy letnie doświadczenie w prowadzeniu badań psychologicznych, przygotowywaniu opinii i orzeczeń. Preferowani są psychologowie posiadający specjalizację kliniczną lub z neuropsychologii.
   Waga doświadczenia zawodowego jest szczególnie ważna ze względu na kluczową dla psychologa orzekającego o niepełnosprawności wiedzę z zakresu psychopatologii, umiejętności właściwej interpretacji wyników badań, danych płynących z obserwacji i wywiadu z zainteresowanym uzyskaniem orzeczenia jak i jego rodziną oraz umiejętność ich przekładania na język trudności i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu. Umiejętności tego typu są w znacznym stopniu wynikiem wiedzy i praktyki w prowadzeniu badań i kontaktu z klientami. Wskazane byłoby, aby zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dysponowały listą psychologów konsultantów - będących specjalistami w danej dziedzinie psychologii, których można by powoływać do zespołu orzekającego, w zależności od charakteru sprawy jak i wieku osoby ubiegającej się o orzeczenie.
   Następnym istotnym obszarem wiedzy i kompetencji psychologa w zespole ds. orzekania jest znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością - jej przyczynami i skutkami jak również możliwościami rehabilitacji, a także programami PERON dla osób niepełnosprawnych. Wiedza ta stanowi istotny element podejmowania decyzji orzeczniczych jak i formułowania wskazań w zakresie działań wspierających aktywność i uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w podstawowych sferach życia.
   Specyfika pracy psychologa wymaga od niego jak i pozostałych członków ZON wysokich kompetencji ogólnych: sprawnego komunikowania się, ustalania konsensusu, odporności na naciski i presję oraz precyzyjnego ustalania swojego stanowiska w danej sprawie. Istotna również jest znajomość podstawowych terminów medycznych, jednostek chorobowych, które najczęściej prowadzą do niepełnosprawności. Wiedza taka ułatwia z jednej strony komunikowanie się z lekarzami orzecznikami, a z drugiej strony ułatwia psychologowi stawianie hipotez dotyczących psychologicznych skutków dysfunkcji somatycznych i ich związku z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Źródło:
"Nowe kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności oraz procedury postępowania - propozycje zmian. Materiały szkoleniowe dla psychologów". Instytut Medycyny Pracy im.prof. J.Nofera. Publikacja przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską Pl2003/004-379.01.06 Społeczno-zawodowa aktywizacja osób niepełnosprawnych. MIPS.2006.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624171, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON