1 procent
zobacz >>>

Skutki braku formy pisemnej umowy o pracę

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2008 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M.T.Romer "Prawo pracy. Komentarz", Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Wydanie II.

   Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Również zmiana treści umowy oraz jej uzupełnienie wymagają zachowania formy pisemnej.
   Zdarzają się jednak wypadki, gdy pracodawcy nie dopełniają tego obowiązku i zawierają umowę o pracę w formie ustnej. Brak zachowania formy pisemnej umowy o pracę nie skutkuje nieważnością takiej umowy. W przypadku, gdy pracodawca na skutek ustnych ustaleń dopuszcza pracownika do wykonywania pracy ma obowiązek potwierdzenia na piśmie (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika) ustaleń dotyczących rodzaju umowy oraz jej warunków. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za niedokonanie tej czynności. Prawem pracownika jest bowiem otrzymanie pisemnego potwierdzenia warunków ustnej umowy o pracę.

   Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.
   Brak formy pisemnej umowy o pracę nie powoduje jej nieważności. Pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie nawiązania stosunku pracy. O tym, czy umowa o pracę rzeczywiście została zawarta rozstrzyga sąd pracy, przy czym każda ze stron może udowadniać fakt zawarcia umowy dostępnymi jej środkami dowodowymi.

   Na takim samym stanowisku stoi również Sąd Najwyższy, który w wyroku Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 sierpnia 1977 r., I PRN 112/77 (LexPolonica nr 318096) stwierdził, że: "Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy. Oświadczenie woli może być wyrażone i ujęte w formie pisemnej, jak tego wymagają przepisy Kodeksu pracy, bądź też dorozumiane, wynikające z zachowania się stron. Takie dorozumiane zawarcie umowy o pracę istnieje zwykle wówczas, gdy pracodawca dopuszcza pracownika do wykonania pracy i płaci mu wynagrodzenie."

   Pracownik dopuszczony do pracy bez pisemnej umowy o pracę ma roszczenie o ustalenie, że umowa zawarta została na czas nieokreślony. Takie roszczenie uzasadnione jest funkcją ochroną prawa pracy.
nbsp;  W świetle obowiązujących przepisów, dorobku doktryny prawa pracy i orzecznictwa sądowego widać, że pracownik nie ponosi negatywnych konsekwencji wynikających z niezachowania przez pracodawcę pisemnej formy umowy o pracę.

Katarzyna Ostalecka -prawnik,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624195, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON