Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

   Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekuna. Sprawowana pod nadzorem rejonowego sądu opiekuńczego opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym służy ochronie jego interesów i obejmuje pieczę nad osobą, zarząd majątkiem oraz reprezentację. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim. Stosunki te wykazują jednak pewne różnice m.in. co do zakresu reprezentacji, celu czy czasu trwania. Przy doborze opiekuna pierwszeństwo ma małżonek ubezwłasnowolnionego całkowicie, a w razie jego braku - ojciec lub matka, pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z zasadą dobra podopiecznego. W dalszej kolejności będą to osoby wskazane przez ojca lub matkę, krewni, inne osoby bliskie oraz, w drodze analogii, osoby wskazane przez zakłady lecznicze lub domy pomocy społecznej, w których przebywa ubezwłasnowolniony. Osoba ubezwłasnowolniona jest uczestnikiem postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawie ustanowienia opiekuna i należy ją wysłuchać na okoliczność, kto powinien zostać jej opiekunem. Poza tym uczestnikami tego postępowania mogą być wszystkie inne osoby, które mają w tym interes prawny.

   Kandydat na opiekuna musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być pozbawiony praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych oraz musi spełniać kryteria szczególne (jak odpowiednia postawa moralna, stan zdrowotny i umysłowy), w oparciu, o które sąd ustali prawdopodobieństwo, że kandydat wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna

   Osoba, którą sąd wybierze na opiekuna, obowiązana jest objąć opiekę nad powierzonym jej ubezwłasnowolnionym. Objęcie opieki następuje poprzez złożenie przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. Sąd może zwolnić z tego obowiązku jedynie z ważnych przyczyn. Bezzasadne uchylanie się opieki grozi nałożeniem grzywny. Zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy po objęciu opieki upoważnia opiekuna do działania bezpośrednio ze skutkiem prawnym dla reprezentowanej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie.Opiekun stwarza podopiecznemu odpowiednie warunki bytowe, przede wszystkim stara się o poprawę jego stanu zdrowia, a w razie potrzeby występuje o umieszczenie go w zakładzie leczniczym.

   Sąd opiekuńczy sprawuje nadzór nad sprawowaniem opieki. Stały nadzór polega na bieżącym zaznajamianiu się z działalnością opiekuna, udzielaniu mu wskazówek i poleceń odnośnie do sposobu postępowania z podopiecznym, na żądaniu wyjaśnień i przedstawianiu dokumentów z tym związanych oraz na okresowym składaniu przez opiekuna sprawozdań dotyczących osoby podopiecznego oraz rachunków z zarządu jego majątkiem. Nadzór doraźny polega na wydawaniu opiekunowi wiążących zarządzeń w razie nienależytego sprawowania opieki oraz zezwoleń wymaganych do dokonania ważniejszych spraw.

   Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub jego zmiany na ubezwłasnowolnienie częściowe. Możliwe jest także zwolnienie z opieki przez sąd na żądanie opiekuna mającego ku temu ważne powody (takie jak podeszły wiek, obłożna choroba, częste wyjazdy służbowe związane z nowym stanowiskiem) bądź wskutek pozbawienia go przez sąd z urzędu tej funkcji (w razie niezdolności opiekuna do sprawowania funkcji z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych albo dopuszczania się przez niego czynów lub zaniedbań naruszających dobro podopiecznego).

Źródło:
Asystent osób z niepełnosprawnością pod redakcją Małgorzaty Szeroczyńskiej

Kamil Skowron -asystent osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846750, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON